دسته: فصل سوم – نظریه های جبران خدمات

0

۳-۱۰ نظریه های کلان جبران خدمت

نظریه های کلان جبران خدمت  گفته شد که می توان نظریه های جبران خدمات را از لحاظ سطح تجزیه و تحلیل به دو گروه نظریه های خرد و کلان تقسیم کرد. به دلیل اهمیت...

0

۳-۹ اهمیت پول در جبران خدمات

اهمیت پول در جبران خدمات  امروزه، انسان به اندازه ای برده پول شده که در طول تاریخ، هیچ گاه به این حد اسیر هیچ کدام از مصنوعات و مخلوقات خویش نبوده است. پول و...

0

۳-۸ ارزش انگیزشی برنامه های پرداخت

ارزش انگیزشی برنامه های پرداخت اهمیت جبران خدمات مادی  (ارزش انگیزشی برنامه های پرداخت) در ادبیات سازمانی، اهمیت جبران خدمات به شکل مادی به عنوان عامل اساسی انگیزاننده افراد همواره مورد تاکید نبوده است. ...

Locke 0

۳-۷جبران خدمات مبتنی بر نظریه هدف گذاری

جبران خدمات مبتنی بر نظریه هدف گذاری تعریف نظریه  نظریه هدف گذاری یک نظریه شناختی است که در صدد تبیین هدف به عنوان یک عامل انگیزشی بوده، در آن به حالت درونی فرد تأکید...

طراحی سیستم جبران خدمات مبتنی بر نظریه برابری 0

۳-۶ طراحی سیستم جبران خدمات مبتنی بر نظریه برابری

طراحی سیستم جبران خدمات مبتنی بر نظریه برابری  در دنیای مدرن، نابرابری و بی عدالتی بسیار مشهود است و شاید بتوان نظریه برابری را نظریه نابرابری نام نهاد، ولی جوهره این نظریه تمایل به...

0

نظریه انتظار و جبران خدمات

جبران خدمات بر اساس نظریه انتظار  مبانی فکری نظریه انتظار با ارزش ابزاریت – انتظار (VIE) به روان شناسی شناخت و مفروضات مطلوبیت۔ گرایی اقتصاد کلاسیک برمی گردد که بر اساس آن، انسان موجودی...

0

۳-۳ جبران خدمات بر اساس نظریه نیازهای سه گانه (ERG)

 الدرفر نیازها را در سه دسته زیستی- ارتباطی – رشد طبقه بندی کرده است (۱۹۷۲ ,Alderfer). ١. نیازهای زیستی که به نیازهای فیزیولوژیک برای بقا و حیات اشاره دارد و با نیازهای فیزیولوژیک و...

جبران خدمات مبتنی بر نظریه دو عاملی انگیزش 0

۳-۲ جبران خدمات مبتنی بر نظریه دو عاملی انگیزش

جبران خدمات مبتنی بر نظریه دو عاملی انگیزش  همچون مارکس، که جایگاه خاصی برای شکوفایی / بیگانگی فرد در کار قائل بود، هرزبرگ نیز معتقد اس رابطه فرد با کارش یک رابطه اساسی است...

نظریه های خرد جبران خدمات پرداخت بر اساس سلسله مراتب نیازهای مازلو 0

۳-۱ نظریه های خرد جبران خدمات پرداخت بر اساس سلسله مراتب نیازهای مازلو

نظریه های خرد جبران خدمات پرداخت بر اساس سلسله مراتب نیازهای مازلو