دسته: فصل دوم – جبران خدمات استراتژیک

0

جبران خدمات و شرکت های هولدینگ

جبران خدمات و شرکت های هولدینگ  ماهیت تصمیمات جبران خدمات، تخصیص منابع و منافع است.  برای همراستا کردن کارکنان با سازمان، دو نوع همراستایی باید وجود داشته باشد:  اول همراستایی کنشی که باید اقدامات...

0

همسویی استراتژیهای سازمان و استراتژیهای جبران خدمات

همسویی استراتژیهای سازمان و استراتژیهای جبران خدمات  استراتژی جبران خدمات بر استفاده آگاهانه از سیستم های پرداخت به عنوان ساز و کار ضروری برای همسو کردن تلاشهای افراد و واحدهای سازمان دلالت دارد و...

استراتژی جبران خدمات 0

استراتژی جبران خدمات و مراحل اجرا

استراتژی جبران خدمات  استراتژی جبران خدمات، یک توصیف کسب و کار محور از آن چیزی که سازمان می خواهد در چند سال آتی برای جبران خدمات انجام دهد و چگونگی تحقق بخشیدن آن است....

Strategic Service Compensation 0

جبران خدمات استراتژیک

جبران خدمات استراتژیک  جبران خدمات استراتژیک رویکردی به توسعه و پیاده سازی استراتژی های بلندمدت پرداخت است که از اصول معینی پیروی می کند، آرمسترانگ و براون (۲۰۰۶) معتقدند جبران خدمات استراتژیک به دو...

رویکرد جهان شمول در حوزه مدیریت استراتژیک منابع انسانی 0

رویکرد جهان شمول در حوزه مدیریت استراتژیک منابع انسانی

رویکرد جهان شمول در حوزه مدیریت استراتژیک منابع انسانی توضیح رویکرد جهان شمول  در مقابل این رویکرد اولیه در مدیریت استراتژی منابع انسانی، شمار دیگری از پژوهشگران، رویکرد و نظریه جهان شمول را برای...

0

رویکرد اقتضایی در حوزه مدیریت استراتژیک منابع انسانی

رویکرد اقتضایی در حوزه مدیریت استراتژیک منابع انسانی سیر تحول مدیریت استراتژیک منابع انسانی  مفهوم مدیریت استراتژیک منابع انسانی در فاصله میان اواخر دهه ۱۹۶۰ تا اوایل دهه ۱۹۷۰ مطرح شد. فرض اساسی این...

0

مدیریت استراتژیک منابع انسانی

مدیریت استراتژیک منابع انسانی  شمای کلی مدیریت استراتژیک منابع انسانی در نمودار ۲-۱ آمده است. ۱-   ترسیم چشم انداز  مرحله اول در مدیریت استراتژیک منابع انسانی، ترسیم چشم انداز کلی سازمان است که روشن...

0

همسویی استراتژی سازمان و منابع انسانی

همسویی استراتژی سازمان و منابع انسانی رشد جایگاه منابع انسنی تا دهه ۱۹۸۰ با گذشت بیش از هفت دهه از تاریخ شکل گیری مدیریت به عنوان یک یک رشته علمی، مدیریت منابع انسانی یک...