img img img img

دسته: فصل اول – کلیات سیستم جبران خدمات

ده فرمان برای ایجاد سیستم جبران خدمات

ده فرمان برای ایجاد سیستم جبران خدمات  مناسب پیروی از ۱۰ فرمان زیر می تواند مبنای مناسبی برای ایجاد یک برنامه جبران خدمات مناسب فراهم آورد:  ١. کار را با یک استراتژی جبران خدمات آغاز کنید.  استراتژی جبران خدمات، مبنایی برای برنامه جبران خدمات ایجاد کرده و نقشی را که جبران خدمات باید در سازمان […]

چالشهای جبران خدمات

در این نوشتار می خوانیم: چالشهای جبران خدمات.. ۱ ۱٫تنوع. ۱ ۲. تفاوتهای انگیزشی نسل جدید. ۱ ۳٫حساسیت پرداخت دانشگرها و استعدادها. ۱ ۴٫پرداخت مبتنی بر مهارت. ۱ ۵٫ پرداخت تیمی، ۱ ۶٫ پرداخت و ارتقای کیفیت. ۱ ۷. ادغام. ۱ ۸٫کوچک سازی و مهندسی مجدد. ۱ ۹٫برون سپاری . ۱ ۱۰٫ جهانی شدن. ۱ […]

۱-۳ چگونگی و انواع پرداخت

چگونگی پرداخت  پیش از توضیح درباره جزئیات برنامه جبران خدمات لازم (سطح پرداخت و انواع پرداخت) است به این سؤال پاسخ داده شود که پرداخت باید در ازای چه چیزی صورت پذیرد؟ کارکنان استخدام می شوند تا کار سازمان را انجام دهند؛ سازمان همه منابع از جمله منابع انسانی را در فرایند کار استفاده می […]

۱-۲ توصیف عوامل، اهمیت و قلمرو سیستم جبران خدمات

توصیف عوامل، اهمیت و قلمرو سیستم جبران خدمات نقش های منابع انسانی و جبران خدمات  در گذشته، مدیریت منابع انسانی در قالب چهار کارکرد جذب، بهسازی، انگیزش و نگهداری مورد بحث قرار می گرفت که امروزه چندان مورد تأکید نیست (۳۴ :۲۰۱۰ ,.DeCenzo et al). علاوه بر انجام همه اقدامات سنتی منابع انسانی همچون تحلیل […]

۱-۱ – اهمیت و جایگاه سیستم جبران خدمات

مقدمه – اهمیت و جایگاه سیستم جبران خدمات اهمیت نیروی انسانی در سازمان  تردیدی نیست که منابع انسانی اصلی ترین سرمایه هر سازمان است و هر سازمانی برای تحقق اهداف و اجرای استراتژی ها باید اقداماتی را در زمینه منابع انسانی انجام دهد. برای رقابت در جهان امروز صرفا کیفیت محصولات و فناوری جدید کفایت […]