دسته: سیستم حقوق و مزایا – مدیریت منابع انسانی پیشرفته

0

مزایای مدیریتی ۷ – ۴

مزایای مدیریتی  اصلی ترین مزایای مدیریتی شامل ترکیبی از برنامه های جبران خدمات معوق نامحدود ، مزایای تکمیلی مدیریتی و بیمه از کار افتادگی و پرداخت اضافه بر حقوق مدیریتی است.  هریک از موارد...

0

مزایای سازمانی ۷- ۳

مزایای سازمانی  سازمان ها علاوه بر مزایای قانونی از برخی طرح های انگیزشی برای جذب و حفظ کارکنان استفاده می کنند. هدف سیستم های جبران خدمات، رسیدن به اهداف متعددی از قبیل جذب کارکنان،...

مزایای قانونی 0

مزایای قانونی ۷ – ۲

مزایای قانونی  ارائه مزایای قانونی برای همه کارفرماها الزامی است.  این مزایا در قانون کار ایران نیز وجود دارد و شامل موارد ذیل است: – طرح امنیت اجتماعی : این طرح شامل انواع بیمه...

0

مزایا ۷ – ۱

مقدمه  تعریف مزایا مزایا یکی از متنوع ترین، پیچیده ترین و متغیر ترین جنبه های مدیریت پاداش هستند و به خاطر ماهیت متغیری که دارند تقریبا تعریف شفافی از آنها نشده است. مزایا که...

پرداخت های انگیزشی بلندمدت (پرداخت متغیر بلندمدت) 0

پرداخت های انگیزشی بلندمدت (پرداخت متغیر بلندمدت) ۶ – ۸

پرداخت های انگیزشی بلندمدت (پرداخت متغیر بلندمدت)  پرداخت انگیزشی بلند مدت به مدیران ارشد یکی از انواع پرداخت های متغیر، پرداخت های انگیزشی بلندمدت است که قبلا تنها به مدیران ارشد ارائه می شد...

پیاده سازی برنامه های پرداخت متغیر 0

پیاده سازی برنامه های پرداخت متغیر (پرداخت در ازای نتایج) ۶ – ۷

پیاده سازی برنامه های پرداخت متغیر (پرداخت در ازای نتایج)  دشواری ارتباط پرداخت با عملکرد پیاده سازی برنامه های پرداخت متغیر مرتبط کردن پرداخت با عملکرد و شایستگی، کاری دشوار است، اما یکی از...

پرداخت مبتنی بر عملکرد و پرداخت انگیزشی 0

پرداخت مبتنی بر عملکرد و پرداخت انگیزشی ۶ – ۶

پرداخت مبتنی بر عملکرد و پرداخت انگیزشی هدف اصلی برنامه جبران خدمات پرداخت مبتنی بر عملکرد و پرداخت انگیزشی : هدف اصلی هر برنامه جبران خدمات باید برانگیختن کارکنان برای انجام بهترین عملکرد باشد....

دیدگاه جهانی به پرداخت مبتنی بر عملکرد 0

دیدگاه جهانی پرداخت مبتنی بر عملکرد ۶- ۵

دیدگاه جهانی پرداخت مبتنی بر عملکرد همسویی جهانی – محلی  دیدگاه جهانی به پرداخت مبتنی بر عملکرد : مفهوم غالب استراتژی در بستر کسب و کار بین المللی، چارچوب همسویی جهانی – پاسخگویی محلی...

0

پرداخت مبتنی بر عملکرد ۶ – ۴

پرداخت مبتنی بر عملکرد  تعریف پرداخت مبتنی بر عملکرد برنامه های پرداخت مبتنی بر عملکرد به مجموعه معینی از رفتارها یا نتایج رفتاری (فردی یا جمعی) پاداش میدهند. این برنامه ها با افزایش در...

0

سیستم مدیریت عملکرد ۶ – ۳

پرداخت متغیر و مدیریت عملکرد پرداخت بر اساس عملکرد  تردیدی نیست که بر اساس نظریه اقتضایی، استراتژی پرداخت به مدیران و کارکنان، زمانی مؤثر است که به سیستم مدیریت عملکرد شرکت پیوند یابد. بر...