دسته: جبران خدمات

0

بسته جبران خدمات: راهنمای منابع انسانی

بسته جبران خدمات: راهنمای منابع انسانی
در  زمانی که متخصصان منابع انسانی برای یافتن، استخدام و حفظ کارمندان در تلاش هستند، رقابت برای استعداد روز به روز چالش برانگیزتر می شود. یکی از اولین چیزهایی که کارمندان حتی قبل از دریافت پیشنهاد شغلی به آن توجه می کنند بسته پاداش آنهاست. در واقع، ۸۳٫۴ درصد از کارکنان، پاداش را به عنوان مهمترین عامل در رضایت شغلی رتبه بندی می کنند.

ارزشیابی شغل پیش نیاز سیستم جبران خدمات 0

ارزشیابی شغل پیش نیاز سیستم جبران خدمات ۴-۴

ارزشیابی شغل به عنوان یکی از مهم ترین پیش نیازهای سیستم جبران خدمات  در طراحی یک سیستم جبران خدمات کارآمد، عوامل متنوعی دخالت دارند. علاوه بر مسائل قانونی، باید نظر اتحادیه ها و سندیکاهای...

0

۳-۱۰ نظریه های کلان جبران خدمت

نظریه های کلان جبران خدمت  گفته شد که می توان نظریه های جبران خدمات را از لحاظ سطح تجزیه و تحلیل به دو گروه نظریه های خرد و کلان تقسیم کرد. به دلیل اهمیت...

0

۳-۹ اهمیت پول در جبران خدمات

اهمیت پول در جبران خدمات  امروزه، انسان به اندازه ای برده پول شده که در طول تاریخ، هیچ گاه به این حد اسیر هیچ کدام از مصنوعات و مخلوقات خویش نبوده است. پول و...

0

۳-۸ ارزش انگیزشی برنامه های پرداخت

ارزش انگیزشی برنامه های پرداخت اهمیت جبران خدمات مادی  (ارزش انگیزشی برنامه های پرداخت) در ادبیات سازمانی، اهمیت جبران خدمات به شکل مادی به عنوان عامل اساسی انگیزاننده افراد همواره مورد تاکید نبوده است. ...

Locke 0

۳-۷جبران خدمات مبتنی بر نظریه هدف گذاری

جبران خدمات مبتنی بر نظریه هدف گذاری تعریف نظریه  نظریه هدف گذاری یک نظریه شناختی است که در صدد تبیین هدف به عنوان یک عامل انگیزشی بوده، در آن به حالت درونی فرد تأکید...

طراحی سیستم جبران خدمات مبتنی بر نظریه برابری 0

۳-۶ طراحی سیستم جبران خدمات مبتنی بر نظریه برابری

طراحی سیستم جبران خدمات مبتنی بر نظریه برابری  در دنیای مدرن، نابرابری و بی عدالتی بسیار مشهود است و شاید بتوان نظریه برابری را نظریه نابرابری نام نهاد، ولی جوهره این نظریه تمایل به...

0

نظریه انتظار و جبران خدمات

جبران خدمات بر اساس نظریه انتظار  مبانی فکری نظریه انتظار با ارزش ابزاریت – انتظار (VIE) به روان شناسی شناخت و مفروضات مطلوبیت۔ گرایی اقتصاد کلاسیک برمی گردد که بر اساس آن، انسان موجودی...

0

۳-۳ جبران خدمات بر اساس نظریه نیازهای سه گانه (ERG)

 الدرفر نیازها را در سه دسته زیستی- ارتباطی – رشد طبقه بندی کرده است (۱۹۷۲ ,Alderfer). ١. نیازهای زیستی که به نیازهای فیزیولوژیک برای بقا و حیات اشاره دارد و با نیازهای فیزیولوژیک و...