دسته: تجزیه تحلیل و طبقه بندی مشاغل

0

فصل دوازدهم: تجزیه و تحلیل و ارزشیابی شغل در عصر آینده

فصل دوازدهم: تجزیه و تحلیل و ارزشیابی شغل در عصر آینده اهداف رفتاری ۱٫ بررسی شرایط در حال تغییر و تأثیر آن بر تجزیه و تحلیل شغل  ۲. استنباط درباره تجزیه و تحلیل شغل...

0

فصل یازدهم: تجزیه و تحلیل و ارزشیابی مشاغل مدیریتی وتیمی

فصل یازدهم: تجزیه و تحلیل و ارزشیابی مشاغل مدیریتی وتیمی اهداف رفتاری  ۱٫ تعریف پرسشنامه توصیف مشاغل مدیریتی  ۲. آشنایی با مدلسازی شایستگی  ٣. تجزیه و تحلیل مشاغل تیمی  ۴. تشریح عوامل مربوط به...

0

فصل دهم: ارزشیابی مشاغل، گریدینگ و سیستم پرداخت عادلانه

فصل دهم: ارزشیابی مشاغل، گریدینگ و سیستم پرداخت عادلانه اهداف رفتاری ١. تعریف ساختارهای گریدینگ و پرداخت .  ۲٫تعریف منطق و معیارهای ساختارهای گریدینگ و پرداخت  ۳٫ بررسی الزامات طراحی ساختار گریدینگ  ۴. استفاده...

0

فصل نهم: ارزشیابی شغل الکترونیکی

فصل نهم: ارزشیابی شغل الکترونیکی اهداف رفتاری  ۱٫ آشنایی با مفهوم ارزشیابی شغل با استفاده از رایانه  ۲. آشنایی با چگونگی استفاده از سیستم رایانه ای لینک در ارزشیابی مشاغل  ٣. آشنایی با چگونگی...

0

فصل هشتم: سیستمهای ارزشیابی جی ۲۰، إن. جی. سی.، هی، ا..پی.ام.، سی. ای. دی. مرسر

فصل هشتم: سیستمهای ارزشیابی جی ۲۰، إن. جی. سی.، هی، ا..پی.ام.، سی. ای. دی. مرسر اهداف رفتاری ۱٫ به کارگیری روش ارزشیابی امتیازی در عمل  ۲. توصیف روش ارزشیابی مشاغل مدیریتی  ۳٫ تشریح عوامل...

0

فصل هفتم: روشهای ارزشیابی و طبقه بندی مشاغل و حساسیتهای پیاده سازی

فصل هفتم: روشهای ارزشیابی و طبقه بندی مشاغل و حساسیتهای پیاده سازی اهداف رفتاری  ۱٫ تشریح روش طبقه بندی در ارزشیابی مشاغل  ۲. تشریح روش رتبه بندی در ارزشیابی مشاغل .  ۳٫تشریح روش مقایسه...

0

فصل ششم: شرح شغل و شرایط احراز

فصل ششم: شرح شغل و شرایط احراز اهداف رفتاری  ۱٫ تشخیص کاربردهای شرح شغل و شرایط احراز  ۲. توصیف اجزای شرح شغل و شرایط احراز  ٣. تحلیل اهمیت وجود مهارتها و تواناییها در شرح...

0

فصل پنجم: تجزیه و تحلیل شغل در انت

فصل پنجم: تجزیه و تحلیل شغل در انت اهداف رفتاری ۱٫تشریح الگوی محتوایی آنت  ۲. توضیح الزامات شغل در الگوی أنت  ٣. توضیح الزامات شاغل در الگوی أنت  ۴. توضیح الزامات تجربی در الگوی...

0

فصل سوم: رویکردهای طراحی شغل، متغیرهای رفتاری و زمینهای مؤثر بر طراحی مشاغل

منبع: سازمان مدیریت صنعتی مدیریت منابع انسانی پیشرفته (۱) طراحی، تجزیه و تحلیل ارزشیابی و طبقه بندی مشاغل چاپ چهارم دکتر آرین قلی پور استاد دانشگاه تهران – دکتر عسل آغازسازمان مدیریت صنعتی فصل...