دسته: انگیزش

واکنش های افراد به نارضایتی  0

واکنش های افراد به نارضایتی 

  واکنش های افراد به نارضایتی خروج: خروج به ترک محل کار اشاره دارد؛ ممکن است فرد از واحدی به واحد دیگر برود یا اینکه از سازمان خارج شود یکی از متداول ترین پاسخها...

Goal Setting theory 0

تئوری (مدل) هدف گذاری Goal Setting theory

تئوری (مدل) هدف گذاری Goal Setting theory هدف میتواند برانگیزنده باشد و انرژی ها را متمرکز کند و از پراکندگی و هدر رفتن تلاشها و انرژی ها بکاهد. مدیرانی که در صدد هستند تا...