img img img img

ماه: دسامبر 2020

خود تنظیمی

خودتنظیمی محرک های زیست شناختی احساسات ما را هدایت می کنند . ما نمی توانیم آنها را نادیده بگیریم . اما از دست ما کار زیادی برای مدیریت آنها بر می آید . خودتنظیمی ، که شبیه یک مکالمه دائمی درونی است ، یکی از اجزاء هوش هیجانی است که مانع می شود ما زندانی […]