خود تنظیمی

خودتنظیمی محرک های زیست شناختی احساسات ما را هدایت می کنند . ما نمی توانیم آنها را نادیده بگیریم . اما از دست ما کار زیادی برای مدیریت آنها بر می آید . خودتنظیمی...