img img img img

ویژگی و خصوصیات مدیر منابع انسانی

در کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی آرمسترانگ، تعدادی ویژگی برای hrm نام برده شده.

  • همانطور که در تصویر ملاحظه می فرمایید و در مطالب قبلی نیز اشاره گردید، داشتن دیدگاه استراتژیک و تلاش در افزایش تعهد کارکنان، خصوصیات ضروری هستند که نیاز است در تدوین سیاست های hrm کانون توجه قرار گیرند.
  • سیاست ها و اقدامات مدیریت منابع انسانی دیدگاهی تمامیت خواه یا اتحادگرا(unitarist) دارد، به این معنا که در دیدگاه hrm ، مدیران و کارکنان نگرانی ها و منافع مشترکی دارند که لازم است جهت رفع آن نگرانی ها و تحقق اهداف مشترک با هم همکاری نمایند
  • رویکرد hr در روابط کار، بیشتر به سمت فرد و منافع کارمند است
  • مسئولیت های این حوزه مربوط به همه مدیران سازمان می باشد و درک مفاهیم و تکنیک های حوزه hrm می تواند برای همه مدیران مفید باشد