وظایف مدیریت منابع انسانی

برای تحقق اهداف مدیریت منابع انسانی که در راستای اهداف سازمان می باشد، نیار است فرآیندهایی تعریف شده و صورت گیرد که در بالا انواع فرآیندها را ملاحظه می فرمایید