مقدمه و تعریف مدیریت منابع انسانی

ابتدا مقدمه و تعریفی از مدیریت منابع انسانی را خدمتتان عرض می کنم:

 • افراد مهمترین دارایی سازمان هستند.
 • سازمان با کارکنان بهره ور، موفق تر خواهد بود
 • در واقع افراد مزیت رقابتی سازمان هستند چرا که به دلیل اهمیت دانش، اقتصاد دانشی و دیجیتالی و گسترش فعالیت های خدماتی، اهمیت نیروی کار دانشی(knowledge worker) و متخصص بیشتر است.
 • البته همه افراد مزیت رقابتی سازمان نخواهند بود. زیرا با توجه به دیدگاه منبع محور(RBV) منبعی مزیت رقابتی است که کمیاب، ارزشمند و غیر قابل کپی، تقلید و جایگزینی باشد. در نتیجه دارابودن این آیتم ها می تواند منابع انسانی را مزیت سازمان در مقابل رقبا گرداند.
 • همچنین افراد در سازمان همچون چسب و نقطه اتصالی هستند که دیگر دارایی های سازمان را در کنار هم قرار می دهند و باعث استفاده موثر آنها می گردند.
 • به منظور استفاده از این دارایی ها(منابع انسانی) نیازمند اقداماتی در حوزه منابع انسانی هستیم.
 • اینکه فعالیت و هدف سازمان در قالب فعالیت های کوچکتر تقسیم گردیده و در قالب یک شغل قرار گیرد تا یک فرد بتواند آن را انجام دهد
 • بعد از آن نیاز است برای جذب افراد برای مشاغل طراحی شده ، برنامه ریزی صورت گیرد و از طریق سیستم های کارمندیابی، انتخاب و استخدام وارد سازمان شوند
 • سایر سیستم ها همچون سیستم های جامعه پذیری، جبران خدمات، ارزیابی عملکرد، آموزش و … باید در طول خدمت فرد مورد توجه قرار گیرد.
 • زمانیکه سازمان فرآیندهای بالا را به طور اثربخش انحام دهد و به افراد انگیزه دهد، آنها بهره ورتر خواهند بود.
 • به عبارتی فعالیت های درست hr باعث رضایت کارکنان و به طور کلی بهبود نگرش های آنها شده، تلاش و عملکرد آنها ارتقا یافته و این به تحقق و بهبود نتایج سازمانی چون عملکرد مالی، کیفیت ، رضایت مشتری و…)نتایج سازمانی در استاندارد ۳۴۰۰۰(منجر خواهد شد.

با توجه آنچه ذکر گردید، می توان مدیریت منابع انسانی را به صورت زیر تعریف کرد:

طراحی سیستم های مدیریت برای اطمینان از این دانست که استعدادها به صورت اثربخش و کارآمد برای تحقق اهداف سازمانی مورد استفاده قرار می گیرند.

باکسل نیز تعاریفی از مدیریت منابع انسانی ارائه داده است همچون:
فرآیندهای مربوط به مدیریت روابط کارکنان در شرکت مدیریت افراد و کار در سازمان مجموعه فرآیندهای ضروری که رشد سازمان را به همراه دارد.

به طور کلی در hrm تاکید بر اتخاذ یک دیدگاه بلندمدت در رسیدگی و توجه و مدیریت امور کارکنان می باشد و اینکه لازم است به افراد به عنوان یک دارایی بالقوه بیشتر از صرفا یک منبع هزینه ای توجه گردد

همچنین در مدیریت منابع انسانی مفروضاتی وجود دارد که در غالب تعاریف جدید این حوزه دیده می شود:
منابع انسانی، مزیت رقابتی است
هدفش ارتقای تعهد کارکنان است
چون تصمیماتش اهمیت استراتژیک دارد، لازم است مبتنی بر استراتژی های کسب و کار باشد