قابلیت ها و شایستگی های مدیران منابع انسانی

مدیران منابع انسانی برای اینکه نقش موثر در سازمان داشته باشند، در تدوین استراتژی های کلان نقش داشته باشند و بتوانند وقت بیشتری را صرف بهبود عملکرد و افزایش اشتیاق دلبستگی سازمانی کارکنان نمایند، نیاز است شایستگی های داشته باشند

انجمن مدیریت منابع انسانی یک مدل شایستگی دارد که شامل شایستگی های رفتاری و دانشی می گردد.

  • شایستگی های دانشی مربوط به دانش ابتدایی در حوزه فرآیندهای hr می شود مثل جذب استعداد، توسعه و یادگیری، حقوق و پاداش ، روابط کارکنان و..
  • و شایستگی های رفتاری شامل شایستگی های رهبری، اخلاقی، هوش کسب و کار، ارزیابی انتقادی، توانایی مشاوره دادن، مدیریت ارتباطات و … می شود