تئوری های مبنایی مدیریت منابع انسانی

یکی از این تئوری ها، تئوری تعهد می باشد

تعهد به معنای میزانی است که :فرد خود را با سازمان تعیین هویت کرده، اهداف و ارزش های آن را پذیرفته است، در جهت تحقق اهدافش تلاش و مشارکت می نماید و قصد ادامه عضویت در سازمان دارد و به آن وفادار است.
همانطور که از تعریف تعهد مشخص می باشد، لازم است فرآیندها و اقدامات hr به صورتی برنامه ریزی و سازمان دهی شود که تعهد افراد را افزایش دهد.
برای مثال در حوزه طراحی مشاغل، اگر افراد در شغل خود مسئولیت و اختیارات گسترده داشته باشند، کنترل شدید بر روی آنها صورت نگیرد، به عبارتی طراحی شغل به سمت توانمندسازی کارکنان سوق یابد، کارکنان راضی تر و متعهدتر خواهند بود.
همانطور که پیش تر اشاره گردید یکی از اهداف مهم hrm ایجاد تعهد است که امروز بیشتر مفهوم تعهد در قالب engagement مطرح می شود

تئوری های انگیزش


به دلیل اینکه روی رفتارهای معطوف به هدف متمرکز هستند، نقش موثری در hrm داشته اند
تئوری های مثل تئوری انتظار که بیان می کند افراد نیازها، خواسته ها و انتظارات متفاوتی دارند، می تواند در تنظیم سیاست های منابع انسانی مخصوصا در سیستم جبران خدمات، موثر باشند
یا مدل ویژگی های شغل مربوط به حوزه طراحی مشاغل می گردد و بر این تاکید دارد که ابعاد اصلی شغل می توانند به عنوان انگیزاننده عمل نمایند

تئوری AMO


که بیان می کند عملکرد تابعی از توانایی، انگیزه و وجود فرصت برای مشارکت، می باشد
با توجه به این تئوری سیاست های hrm در صورتی بر عملکرد موثو خواهد بود که فردی توانمند یا مستعد را استخدام کند، او را آموزش داده و مهارت هایش را توسعه دهد، به او آزادی و اختیار و فرصتی جهت اقدام و عمل دهد.
در واقع این تئوری مبنایی برای ایجاد سیستم هایی از hr می باشد که به منافع کارکنان در حوزه نیازهای مهارتی، انگیزشی توجه می نماید.

تئوری منبع محورپ

که در ابتدای بحث اشاره شد
با توجه به این دیدگاه منبعی مزیت رقابتی است که کمیاب، ارزشمند، غیر قابل تقلید و جایگزینی باشد
در یک سازمان زمانی که منابع انسانی ان این ویژگی ها را دارند، hrm نقش مهمی خواهد داشت.

تئوری اقتضایی

به این موضوع می پردازد که hrm مانند سایر فرآیندهای سازمان، در تعامل محیط داخلی و خارجی می باشد. به همین دلیل به آن وابسته است.
واحد hr سیاست ها و برنامه هایی دارد که در راستای تحقق اهداف سازمان و بهبود عملکرد آن ایجاد گردیده اند.
باید توجه داشت این سیاست ها و برنامه ها با توجه به اندازه سازمان، نوع صنعت، تکنولوژی، میزان سرمایه و …(به عنوان شرایط محیطی و عوامل اقتضایی) از سازمانی به سازمان دیگر متفاوت خواهند بود.