اهداف مدیریت منابع انسانی

افراد و فرآیندها در hrm برای تحقق اهدافی تجهیز می شوند
به طور کلی می توان هدف hrm را موفقیت سازمان از طریق افراد دانست

گست، ۴ هدف اصلی برای hrm مطرح می کند:

  • ایجاد تعهد رفتاری در کارکنان جهت پذیرش و تحقق اهداف و ایجاد تعهد نگرشی در آنها جهت اینکه آنها خود را با سازمان تعیین هویت نموده و خود را بخشی از سازمان بدانند.
  • انعطاف پذیری به منظور نوآوری و انطباق با تغییرات
  • کیفیت: به این معنا که مدیریت کارکنان به نحوی باشد که کارکنان کیفی و شایسته در سازمان جذب و حفظ گردند و در نهایت از طریق تلاش و عملکرد مناسب آنها خدمات و محصولات با کیفیت ارائه گردد.
  • یکپارچگی استراتژیک: به معنای هراستایی hrm با اهداف سازمان، انسجام سازگاری بین فرآیندها و اقدامات مختلف