img img img img

همسویی استراتژی سازمان و منابع انسانی

همسویی استراتژی سازمان و منابع انسانی

همسویی استراتژی سازمان و منابع انسانی

رشد جایگاه منابع انسنی

تا دهه ۱۹۸۰ با گذشت بیش از هفت دهه از تاریخ شکل گیری مدیریت به عنوان یک یک رشته علمی، مدیریت منابع انسانی یک فعالیت اداری تلقی می شد. واحد مدیریت امور اداری فرم هایی را برای  استخدام و حقوق کارکنان تکمیل و بیمه آنان را نیز محاسبه می کرد. 

امروزه با اهمیت یافتن نقش منابع انسانی در نیل به اهداف سازمان ها، واحد مدیریت منابع انسانی تاثیر زیادی در تحقق استراتژیهای سازمان دارد و در اصل یک مولفه استراتژیک محسوب می شود.

به عبارت دیگر، مدیریت استراتژیک منابع انسانی ترکیب مدیریت استراتژیک و مدیریت منابع انسانی است تا سازمان بتواند به اهداف اهداف استراتژیک خود برسد. وقتی واحد مدیریت منابع انسانی با تدابیری عملکرد کل سازمان را به  عملکرد تک تک افراد پیوند می زند و عملکرد فرد را با عملکرد کل سازمان همسو می کند، استراتژی در سازمان تحقق می یابد.

دو محور مهم در مدیریت استراتژیک منابع انسانی

در مدیریت استراتژیک منابع انسانی، معمولا دو محور بسیار مورد تأکید است: 

  • ۱٫پیوند یا همسویی بین منابع انسانی و استراتژیهای شرکت 
  •  ٢. رابطه مثبت فعالیت های منابع انسانی با عملکرد شرکت 

علاوه بر انگیزش کارکنان و متغیرهای درون سازمانی، اقدامات مدیریت منابع انسانی در تعیین سود سهامداران، رضایت مشتریان و حمایت جامعه بسیار مهم است.

 باید در نظر داشت که مدیریت منابع انسانی انگیزه لازم برای کارکنان به منظور تحقق استراتژی ها را ایجاد کند.

 وقتی سازمان فناوری جدیدی را وارد می کند، به بازارهای جدیدی وارد می شود یا استراتژی های تنوع را در پیش می گیرد، توسعه منابع انسانی می تواند سازمان را از چالش مواجهه با شرایط جدید نجات دهد. 

مسلما منابع انسانی با مهارتها و قابلیتهای بالا می تواند تغییر و تحول را به صورت بهینه مدیریت کند و انگیزه بالای منابع انسانی نقش مهمی در تحقق استراتژی های سازمانی خواهد داشت. در این میان یکی از مهم ترین اقدامات مدیریت منابع انسانی در جهت تحقق اهداف سازمان، سیستم جبران خدمات است که باید نسبت به آن دیدگاهی استراتژیک اتخاذ شود. (همسویی استراتژی سازمان و منابع انسانی)

در این فصل پس از مروری بر مباحث مرتبط با مدیریت استراتژیک منابع انسانی، به تشریح جبران خدمات استراتژیک، استراتژی های پرداخت و مراحل ایجاد استراتژی جبران خدمات پرداخته می شود.

همسویی استراتژی های سازمان و استراتژیهای منابع انسانی

 همچنان که در شکل ۲-۱ مشاهده می شود، یکی از هنرهای مدیران امروز همسوسازی مدیریت منابع انسانی با مدیریت استراتژیک سازمان است. هر چه همسویی عمودی و افقی بیشتر باشد، استراتژی محوری در سازمان بالاتر است.

 شکل ۲-۱. مدل دو بعدی همسویی استراتژیک (392 :2007 ,Gratton and Truss)
شکل ۲-۱. مدل دو بعدی همسویی استراتژیک (۳۹۲ :۲۰۰۷ ,Gratton and Truss)

حصول اطمینان از همسویی افقی و عمودی

برای اطمینان از همسویی افقی و عمودی منابع انسانی (شکل ۲-۲)، سازمان ها از راهکارهایی همچون نتایج پیمایش های نگرش کارکنان، نرخ ترک خدمت، میزان آگاهی کارکنان از سهم آنان در تحقق استراتژیهای سازمان، سطح کار تیمی، میزان یادگیری سازمان، آگاهی کارکنان از اهداف، درصد ارائه پیشنهادها، بهره وری کارکنان، درخواست انتقال سرپرستان، میزان آگاهی کارکنان از ارزشهای محوری سازمان، میزان تعهد کارکنان، شکایت یا تقدیر مشتریان، درصد حفظ نخبگان، درخواست انتقال کارکنان، سرانه آموزش کارکنان، درصد انتخاب کارکنان برای کارمند نمونه سال یا ماه، میزان مشارکت در بازخورد ۳۶۰ درجه، درصد تصدی مشاغل مهم از درون سازمان، تعداد افراد حائز شرایط برای پست های بالا، تعداد تیم های خودگردان، تفاوت پاداش بین افراد با عملکرد بالا و پایین و دفعات ارزیابی عملکرد در سال استفاده می کنند.

ولی باید در نظر داشت که زیربنای همه این موارد جبران خدمات است و در صورت نبود آن، بقیه کارکردهای منابع انسانی مفید و سازنده نخواهد بود.

منبع: منابع انسانی پیشرفته – دکتر قلی پور دکتر عسل آغاز – مدیریت صنعتی

دیدگاهتان را بنویسید