دیدگاه جهانی پرداخت مبتنی بر عملکرد ۶- ۵

دیدگاه جهانی پرداخت مبتنی بر عملکرد

همسویی جهانی – محلی

 دیدگاه جهانی به پرداخت مبتنی بر عملکرد : مفهوم غالب استراتژی در بستر کسب و کار بین المللی، چارچوب همسویی جهانی – پاسخگویی محلی است. یعنی تفکر در مقیاس جهانی و در نظر گرفتن استانداردهای بین المللی با توجه به عوامل بومی. در حالی که ماهیت جهانی کسب و کار ممکن است مستلزم استانداردسازی بیشتر باشد، همزمان امکان دارد تنوع در محیط فرهنگی مستلزم تمایز بیشتر باشد نه استانداردسازی. 

نتایج حاصل از یک پژوهش نشان می دهد زمانی که یک شرکت تابعه در مورد منابع لازم به شدت به شرکت مادر وابسته باشد، از طریق سازوکارهای هماهنگی رسمی و استراتژی های منسجم مدیریت منابع انسانی بین المللی کنترل های لازم صورت می پذیرد.

به همین ترتیب، وابستگی به منابع محلی، با استراتژی های مدیریت منابع انسانی بین المللی که به لحاظ محلی پاسخگو باشند مرتبط خواهد بود که سیاستهای جبران خدمات به عنوان بخشی از آن تلقی می شود. 

شرکت مادر و زیر مجموعه

مدیریت منابع انسانی دربرگیرنده اقداماتی است که با توجه به شباهت نسبی شان با اقدامات محلی ممکن است با اقدامات شرکت مادر تخصصی خود متفاوت باشند (۱۹۹۴ ,Rosenzweig and Nohria). آن دسته از اقدامات منابع انسانی که به جبران خدمات مشاغل مدیریتی یا تصمیم گیری درون شرکتی مرتبطند، بیشتر به اقدامات شرکت مادر شبیه خواهند بود. 

عنوان مقاله: دیدگاه جهانی به پرداخت مبتنی بر عملکرد

در مقابل، اقدامات مرتبط با کارکنان ممکن است بیشتر به بستر محیطی و سازمانی وابسته باشند تا شرکت مادر. دو مدل غالب در مدیریت منابع انسانی بین المللی وجود دارند که از عوامل زمینهای مشابهی استفاده می کنند؛ هرچند رویکردهای متفاوتی را در مورد چگونگی تأثیر این عوامل بر طراحی سیستمهای جبران خدمات بین المللی به کار می برند (۲۰۰۳ ,.Bloom et al). 

دو مدل و رویکرد ( دیدگاه جهانی پرداخت مبتنی بر عملکرد )

اولی مدل همسویی استراتژیک است که در آن این پاسخهای مدن نت است که تعیین می کند آیا سازمان ها می توانند از محیط خود به شیوه موفقیت آمیزی بهره برداری کنند و در این مدل، سیستم جبران خدمات کاملا هدفمند و تحت تأثیر عوامل درون سازمانی و تابع کنترل مدیریتی است. 

دومی رویکرد فرهنگ ملی است که فرض می کند عوامل فرهنگی از طریق ساختارهای نمادی – نظیر اتحادیه ها، دغدغه های کارکنان و نهادهای دولتی – بر هر گونه کنترل سازمانی برتری دارند. با این فرض، سیستمهای جبران خدمات بین المللی واکنشی بوده، تحت تأثیر عوامل بیرونی اند که ورای نفوذ مدیران قرار می گیرند.

تحقق اهداف اقدامات پرداخت مبتنی بر عملکرد از منظر این دو دیدگاه در شکل ۶-۴ نشان داده شده است 

شکل 4 - 6 پرداخت مبتنی بر عملکرد در دو مدل همسویی استراتژیک و فرهنگ ملی
شکل ۴ – ۶ پرداخت مبتنی بر عملکرد در دو مدل همسویی استراتژیک و فرهنگ ملی

منبع: مدیریت منابع انسانی پیشرفته – دکتر قلی پور دکتر عسل آغاز – سیستم حقوق و مزایا – فصل ششم پرداخت ثابت و متغیر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *