تعریف و اهداف کارمند یابی

employee recruiting:

Finding and/or attracting applicants for the employer’s open positions.
The process of getting people to apply for work with a specific organization.
requirements are expressed as ad hoc demands for people because of the creation of new posts, expansion into new activities or areas, or the need for a replacement.

The basic goals of recruiting are to communicate positive image of the organization and to identify and gain the interest and commitment of people who will be good employees.

تعریف کارمندیابی:

کارمندیابی، فرآیند شناسایی و جذب افراد برای کار در یک سازمان است
کارمندیابی به معانی یافتن و جذب متقاضیان برای پستهای خالی می باشد
کارمندیابی، تقاضا برای افراد به دلیل ایجاد پست جدید، توسعه و ورود به فعالیتها و حوزه های جدید یا نیاز برای جایگزینی، می باشد.

هدف اصلی کارمندیابی
انتقال تصویر مثبت سازمان به منظور شناسایی و بهره برداری از مزایا و تعهدات افرادی است که در آینده کارکنان خوبی برای سازمان خواهند شد

استخدام زمانی موفق خواهد بود که بتوان تعداد زیادی از متقاضیان واجد شرایط را پیدا و از بین آنها بهترینها را برگزید
به عبارتی برنامه استخدامی مناسب باید جاذبه و دافعه داشته باشد، یعنی… افراد دارای صلاحیت را جذب و افراد فاقد صلاحیت را دفع نماید