جامعه پذیری و معارفه اولیه

کارکنانی که جذب سازمان شده اند نیاز داند رفتارهای مطلوب را یاد بگیرند
مدیریت منابع انسانی با روش هایی سعی می کند افراد تازه وارد را برای ورود به سازمان آماده کند
جامعه پذیری فرایندی است که به وسیله آن فرد تازه وارد، اطلاعات لازم و کافی را درباره سازمان کسب می کند، خود را با ارزشها، هنجارها، انتظارات و الگوهای رفتاری آن تطبیق می دهد، انتظارات سازمان را به فرد نشان می دهد، بایدهای و نبایدهای رفتاری را مشخص می کند و به طور کلی به ایجاد دید درست از سازمان در فرد کمک می کند
برنامه جامعه پذیری صرفا در بدو ورود فرد به سازمان استفاده نمی شود. برای ارتقا و انتقال فرد نیز کاربرد دارد تا او را با حیطه فعالیت جدید یا سطح شغلی جدید(کارشناسی به مدیریتی) و… آشنا کند. ولی با توجه به اهمیت مرحله ورود فرد به سازمان و نقش آن در ایجاد نگرش درست، در این مرحله حساس تر است

این برنامه ها مزایایی برای سازمان دارند…

١. کاهش نرخ خروج در روزهای اولیه استخدام به دلیل کاهش آشنا کردن فرد با شغل و سازمان به صورت واقعی و درست
٢. بافزایش بهره وری در نتیجه شناخت وظایف و آموزش های مربوطه
٣. بهبود روحیه کارکنان
۴. کاهش هزینه های آموزش
۵. تسهیل یادگیری به دلیل وجود برنامه های مربوط به آشنایی با نحوه انجام وظایف، استفاده از همکاران یا مربی
۶. کاهش اضطراب کارکنان و نگرانی های آنها به دلیل عدم آشنایی و جدید بودن در سازمان

معارفه اولیه

برنامه ها در روزهای اولیه به منظور آشناسازی افراد تازه وارد با سازمان

خوشامد گویی و معرفی فرد به همکاران و بازدید از واحدها در اولین روز کاری، بخشی از فرایند آشناسازی است این مرحله بر انجام فعالیت های لازم جهت آماده سازی داوطلبین برای شروع اولین روز کاری تمرکز دارد
هدف این مرحله حفظ علاقه و اشتیاق داوطلب جهت پیوستن به سازمان و آشناسازی وی با فرهنگ سازمانی و انجام اقدامات لازم برای شروع کار او می باشد
فرد در حین کارمندیابی و انتخاب، اطلاعاتی درباره سازمان به دست می آورد، ولی دراین مرحله اطلاعات بیشتر و دقیق تری کسب می کند که به جایگیری او کمک می کند

برنامه های آشناسازی اولیه می تواند شامل موارد زیر گردد:

 • ارائه تاریخچه مختصر، مأموریت، ارزشها، اهداف، قوانین و دستورالعمل های سازمان
 • آشناسازی با مقرراتی از قبیل ساعات کار، نحوه پرداخت حقوق، مرخصیها، مأموریتهای داخلی و خارجی، شرایط اضافه کاری و مزایای رفاهی
 • آشناسازی با وظایف
 • بازدید از بخش های مختلف سازمان
 • آشناسازی با وب سایت سازمان، سیستم های سازمانی و سایر سیستم های تخصصی
 • معرفی فرد تازه وارد به مدیران و همکاران

برای آشناسازی فردی می توان چک لیستی تهیه کرد که شامل این موارد باشد:

 • نامه خوش آمدگویی و ارائه سابقه ای مختصر از سازمانارائه اطلاعاتی چون اطلاعات تماس، ایمیل، نمودار سازمانی و چارت تفصیلی واحد مربوطه به فرد
 • ارائه شرح شغل
 • آشناکردن فرد با صنعت و بیزینس سازمان( مثلا اگر کارشناسی منابع انسانی برای یک بانک انتخاب شده، لازم است که دوره هایی برای آشناسازی با این صنعت، قوانین و موضوعات مرتبط به آن برای فرد گذاشته شود)و…

معارفه اولیه

به طور کلی ارائه سه نوع اطلاعات به افراد جدید در این مرحله ضروری می باشد…

ارزشها: به معنی بیان و مشخص نمودن باید و نباید، رفتارهای خوب و بد یا درست و نادرست برای افراد
رفتار مطلوب: مشخص نمودن انتظارات رفتاری و شغلی از افراد
هنجارها: ارائه و مشخص کردن موازین و اصول پذیرفته شده در سازمان

 • به طور کلی برنامه های جامعه پذیری به بیان و ارائه دلایل و چرایی ها می پردازند. یعنی با معرفی ماموریت ها، ارزش ها و چشم انداز سازمان، نقش واحد، شغل یا فرد و اهمیت آن را در پیشبرد این برنامه های کلان مشخص می کنند
 • ولی در برنامه های آموزشی حین خدمت، بر چگونگی انجام کارها در راستای تحقق آن برنامه های کلان توجه می شود. یعنی برنامه های آموزشی به عملکرد فرد کمک می کنند

آشنا سازی

هدف این مرحله:

 • انتقال داوطلب (کارمند فعلی) به فرآیند جامعه پذیری
 • آغاز کار آرام و بدون تنش
 • سازگاری با فرهنگ و فضای کار

فعالیت هایی از قبیل موارد زیر به انتقال کارکنان جدید از فرآیند استخدام به فرآیند جامعه پذیری کمک می کند:
1- ارسال یک پیام به کارکنان جهت خوشامدگویی و اعلان محل کارکارمند جدید
۲- معرفی کارمند جدید به نمایندگان منابع انسانی، حقوق، مزايا

 • تا اینجا مراحلی بیان گردید که اصلاحا اقدامات pre boarding نامیده می شوند
 • فرآیند استخدام زمانی پایان می یابد که داوطلب به سازمان بپیوندد و شروع به کار نمایداین مرحله boarding یا آشناسازی نامیده می شود
 • هدف این مرحله انتقال داوطلب (کارمند فعلی) به فرآیند جامعه پذیری است که از این طریق آغاز کار آرام فراهم شده و از طریق آن سازگاری با فرهنگ و فضای کار تسهیل می گردد
 • فعالیت هایی از قبیل موارد زیر به انتقال کارکنان جدید از فرآیند استخدام به فرآیند جامعه پذیری کمک می کند:
  ارسال یک پیام به کارکنان جهت خوشامدگویی و اعلان محل کار کارمند جدید
  معرفی کارمند جدید به نمایندگان منابع انسانی، حقوق و مزايا جهت تکمیل هرگونه عملیات اداری استخدام و جهت دریافت معرفی برای مزایای کارمند
 • به طور کلی این فرآیند شامل فعالیت های مرتبط با معرفی کارمندان جدید به افراد مرتبط و مشخص شده جهت جامعه پذیری آنها در سازمان می باشد