چارچوب انتخاب راهبردی

چارچوب انتخاب راهبردی
شکل چگونگي هماهنگي فعاليت‌هاي انتخاب با راهبردهاي منابع انساني را نشان مي‌دهد

تصميم‌ها انتخاب نيرو براساس دو بعد اساسي گرفته مي‌شود:

اولين بعد به نوع استعداد اختصاص دارد.
در يك طرف طيف استعداد عمومي قرار دارد
كاركنان واجد استعداد عمومي اگر چه بسيار عالي و ممتاز هستند اما در حوزه‌اي خاص تخصص يا تجربه ندارند.
در سوي ديگر طيف، استعداد تخصصي قرار مي ‌گيرد كه شامل كاركناني است كه مهارت‌ها و توانايي‌هاي خاص و حتي منحصر بفرد دارند

بعد دوم شكل نوع رابطه كارمند با سازمان را نمايان مي ‌سازد
استعداد بلند مدت در يك سر طيف و استعداد كوتاه مدت در طرف ديگر قرار مي‌گيرد
كاركناني كه در طبقه بلند مدت قرار مي‌گيرند براي مدت زمان طولاني در سازمان باقي مي‌مانند و به شناخت عميقي از فعاليت‌ها واقدامات سازمان مي‌رسند
كاركنان كوتاه مدت بدون آن كه در حوزه خاصي مهارت و تخصص پيدا كنند، از سازماني به سازمان ديگر تغيير مكان مي‌دهند

از تركيب اين دو بعد،  چهار راهبرد ايجاد مي‌شود

اتخاذ تصميم‌ها راهبردی انتخاب

روش ديگر براي بررسی چگونگی تصمیم‌های انتخاب کارکنان در سازمانها بر دو عامل اساسی متمرکز است:
🖊تعادل بين تناسب با شغل و تناسب با سازمان
🖊 تعادل بين ظرفيت بالقوه و توانمندي فعلي

۱ تناسب شغل محور: تناسب دانش و مهارت کارکنان با وظایف یک شغل
۲ تناسب سازمان محور: تناسب و ویژگیهای کارکنان با فرهنگ عمومی سازمان
۳ توانمندی فعلی(موفقیت): رویکرد انتخاب با تاکید بر مهارتهای موجود و شایستگی های گذشته
۴ توانمندی بالقوه: رویکرد انتخاب با تاکید بر قابلیت توسعه دانش و مهارت در آینده

عوامل غیر عملکردی در انتخاب

عوامل غیر عملکردی در انتخاب
  • رد متقاضیان شغل براساس عوامل غیر مرتبط با عملکرد، غیرقانونی می باشد و باید توجه شود که در این فرآیند پیش داوری صورت نگیرد
  • همچنین باید به قوانین مرتبط به انتخاب نیز توجه شود
  • برخی عوامل غیر عملکردی که ممکن است انتخاب را تحت الشعاع قرار دهند…
  • نژاد و قومیت
  • جنسیت
  • مذهب
  • سن و نسل: معمولا سازمانهای خصوصی ترجیح میدهند افراد جوان را استخدام کنند. آنها را به میل خود پرورش داده و هزینه هایی که کرده اند، در طول خدما آنها بازگرددبرخی سازمانهای دولتی نیز حدود سن مجاز تعیین می کنند در این مورد باید ثابت شود که سن فرد در عملکرد تاثیر مستقیم دارد
  • وضعیت تاهل: قراردادن این معیار که برای شغل یک فرد مجرد نیاز است یا متاهل غیرقانونی است
  • وضعیت جسمی و نقص عضو: در صورتی می تواند مانع انتخاب فردی باشد که بر عملکرد فرد تاثیر داشته باشد
  • سابقه کیفری: سابقه قصور در پرداخت بدهیها، تعهدات مالی و اطلاعاتی از این قبیل تاثیر منفی در انتخاب دارد که البته معیار منصفانهای نیست

اهمیت این عوامل با توجه به شرایط بازار کار، متفاوت است. مثلا در شرایطی که عرضه منابع انسانی کم است، سختگیری و توجه به این عوامل صورت نمی گیردبه همین خاطر تعداد متقاضیان در فرآیند انتخاب اهمیت دارد