فرآیند انتخاب

نتایج حاصل از بررسی نیازهای منابع انسانی در مرحله برنامه ریزی منابع انسانی و داده های حاصل از مرحله تجزیه و تحلیل شغل و تهیه شرح مشاغل و شرایط احراز آنها، برای مشخص کردن افراد حائز شرایط در مرحله کارمندیابی مورد استفاده قرار گرفتند و در مرحله انتخاب با توجه به این داده ها، در مورد انتخاب بهترین افراد تصمیم گیری می شود
انتخاب كاركنان فرايند گزينش افراد براي ورود آنها به سازمان است
هدف از انتخاب، ارزیابی مناسب بودن متقاضیان از طریق پیش بینی میزان توانایی، دانش، مهارت و به عبارتی شایستگی های افراد برای انجام موفقیت آمیز مشاغل می باشند
انتخاب مناسب مزاياي بسياري دارد:
انتخاب كاركنان مناسب مي‌تواند موجب بهبود اثربخشي ساير فعاليت‌هاي منابع انساني شود
از برخي مسائل و مشكلات ممانعت كندبه عنوان مثال استخدام كاركنان توانمند و با انگيزه‌اي كه با فرهنگ سازمان هماهنگي داشته باشند، مي‌تواند علاوه بر كاهش مسائل انضباطي موجب كاهش هزينه ‌هاي جايگزيني كاركنان شود
به همين دليل سازمان‌هايي كه از روش‌هاي مناسب براي انتخاب منابع انساني خود استفاده مي‌كنند، سودآوري سالانه و رشد سود بالاتري دارند.

انواع تصمیم گیری در انتخاب

انواع تصمیم گیری در انتخاب

انواع تصمیم گیری در انتخاب:

  • فردی که باید انتخاب میشد، انتخاب شده است (تصمیم درست)
  • فردی که باید رد میشد، رد شده است (تصمیم درست)
  • فردی که نباید رد میشد، رد شده است (تصمیم نادرست)
  • فردی که نباید انتخاب میشد، انتخاب شده است (تصمیم غلط)
  • انتخاب در سازمان اهمیت زیادی دارد چون اگر سازمان فرد نامناسب و فاقد شایستگی لازم را جذب یا فرد دارای شایستگی را رد کنیم، سازمان متحمل هزینه های زیادی خواهد شد: هزینه های چون هزینه آموزش از دست رفته یا ترک خدمت و اخراج افراد فاقد شایستگی و از دست دادن منابع انسانی شایسته ای که ممکن بود مزیت سازمان شود
  • پس سیستم انتخاب باید طوری طراحی شود که احتمال تصمیم گیری غلط را کاهش و احتمال تصمیم گیری درست را افزایش دهد.