جبران خدمات


دانشگاه منابع انسانی دانشگاه واشنگتن
فهرست

جبران خدمات

 1.  
 2. جبران خدمات 
 3. طبقه بندی شده کارمندان
 4. بررسی اجمالی

بررسی اجمالی جبران خدمات کارمندان

قراردادهای کاری UW  چگونگی پرداخت موقعیتهای طبقه‌بندی شده قرارداد و نحوه ارزیابی آنها را برای طبقه بندی مجدد احتمالی مشخص می کنند. قوانین خدمات ملکی نحوه پرداخت طبقه بندی مواضع غیر اتحادیه ای و نحوه ارزیابی آنها برای طبقه بندی مجدد احتمالی را مشخص می کند.

کلیه کارمندان طبقه بندی شده در محدوده حقوق و دستمزد تعیین شده توسط طبقه بندی شغل و کد شغلی که هنگام ایجاد موقعیت تعیین می شود ، پرداخت می شوند. یک کارمند طبق قرارداد یا قوانینی که موقعیت را تحت پوشش قرار می دهد ، افزایش می یابد تا زمانی که کارمند به مرحله اتوماتیک بالای محدوده دستمزد برسد ، و پس از آن هیچ افزایش اتوماتیک بیشتر وجود ندارد.

در  نمای لیست مشاغل از برنامه جبران خدمات طبقه بندی شده ، می توانید پروفایل های شغلی طبقه بندی شده ، مشخصات شغلی ، جداول پرداخت و دامنه جبران خدمات را پیدا کنید. از طرف دیگر ، می توانید اطلاعات را با جداول پرداخت مشاهده کنید .  

مشخصات شغلی که برای تعیین طبقه بندی شغل موقعیت مورد استفاده قرار می گیرد دارای ماهیت کلی است و در نظر گرفته نشده است که به عنوان توضیحی در مورد شغل باشد. هر مشخصات شغلی به بخش های مختلفی تقسیم می شود. بسته به مشخصات خاص و تاریخ تجدید نظر آن ، بخش ها به شرح زیر است:

 • مفهوم Class Series  یک سری کلاس (گروه بندی مشخصات شغلی مرتبط) را از سری دیگر متمایز می کند. این وظایف و مسئولیتهای کلی گروه مشخصات و نحوه بی نظیر بودن سریال را شرح می دهد. مفهوم Class Series Concept معمولاً اما نه همیشه در پایین ترین سطح از سری کلاس ها گنجانده شده است. همه سری های کلاس دارای مفاهیم سری سری نیستند.
 • عملکرد اساسی (تعریف) وظایف و مسئولیتهای کلاس را بصورت خلاصه شرح می دهد.
 • ویژگی های  متمایز کلاس ها را در داخل یک سریال از یکدیگر متمایز می کند. آنها وظایف و مسئولیت هایی را که کلاس را از سطح پایین بعدی جدا می کند و در صورت لزوم ، از کلاس سطح بالاتر بعدی در این سریال توصیف می کنند.
 •  اظهارات کار معمولی شامل نمونه ای از وظایف شغلی و مسئولیت هایی است که به طور معمول به کارکنان کلاس اختصاص می یابد. آنها به ترتیب از مهمترین تا کمترین موارد ذکر شده اند. این مثال های وظایف به تعریف اطلاعات موجود در بخش مفهوم سری کلاس ، عملکرد اصلی و ویژگی های متمایز کمک می کند. بین بیانیه های کار معمولی برای کلاسهای شغلی مرتبط یا سری کلاسهای شغلی مشابه ، همپوشانی قابل توجهی وجود دارد
 • از  بخش حداقل صلاحیت ها در استخدام استفاده می شود و نه برای تعیین طبقه بندی شغل. با این حال ، متعهد باید حداقل شرایط لازم را برای کلاس شغلی مورد نظر کسب کند.

مفهوم کلاس کلاس ، عملکرد اصلی (یا تعریف) و ویژگی های متمایز کننده ، که با هم جمع شده اند ، هدف اصلی و سطح مسئولیت یک کلاس شغلی را توصیف می کنند. آنها بیشترین وزن را در تصمیمات طبقه بندی دریافت می کنند. اظهارات کار معمولی طبقه بندی شغل را تعیین نمی کند.

بررسی طبقه بندی

اگر منابع انسانی ، سرپرست یا کارمندی معتقد باشند که وظایف یک موقعیت به اندازه کافی تغییر کرده است به طوری که مشخصات شغلی تعیین شده موقعیت دیگر متناسب با کار نیست ، جبران خدمات موقعیت را بررسی می کند تا تعیین کند که آیا باید از طریق موقعیت به یک پروفایل شغلی دیگر  واگذار شود. روند بررسی .


توجه : اگر فکر می کنید یک موقعیت طبقه بندی شده باید برای قرار دادن در برنامه کارمندان حرفه ای مورد بررسی قرار گیرد ، از روند بررسی وضعیت حرفه ای حرفه ای استفاده کنید .


حقوق موقت افزایش می یابد

سرپرستان می توانند به طور موقت بر طبق مقررات مربوط به مقررات مربوط به خدمات خدمات ملکی یا قرارداد کار ، به یک کارمند طبقه بندی شده غیر اتحادیه یا قرارداد طبقاتی اختصاص دهند. با تأیید منابع انسانی ، کارمند در یک مرحله حقوق و دستمزد معادل حداقل دو مرحله حقوق بالاتر از حقوق فعلی کارمند پرداخت می شود ، اما بالاتر از مرحله اتوماتیک بالاتر برای طبقه بندی سطح بالاتر نیست. این افزایش در روز اول واگذاری مؤثر است. برای کارکنان طبقه بندی نشده غیر اتحادیه ، افزایش حقوق موقت وظیفه بالاتر به شش ماه محدود می شود. برای کارکنان طبقه بندی شده قرارداد ، افزایش حقوق موقت وظیفه بالاتر با مقررات قرارداد کار قابل اجرا تنظیم می شود.

پردیس دانشگاه: افزایش حقوق موقت در روز کاری درخواست می شود . در صورت داشتن سؤال ، راهنمای درخواست جبران خسارت را دنبال کنید  راهنمای کاربر پردیس کارمندان و در صورت داشتن سؤال با مرکز خدمات تلفیقی (ISC) تماس بگیرید .

مراکز پزشکی: کامل  طبقه بندی موقت کارکنان حقوق و دستمزد افزایش – تصویب درخواست پاسخ به (MS ورد)  فرم. در صورت سؤال با جبران خسارت مراکز پزشکی  تماس   بگیرید.

برنامه استخدام / نگهداری

سرپرستان ممکن است در صورت تأیید بودجه از اداره خود ، مراحل افزایش حقوق اضافی را به کارکنان طبقه بندی نشده غیر اتحادیه و کارگران طبقه بندی شده اهدا کنند تا در صورت جدی بودن حقوق مربوط به حقوق و دستمزد یا تراز یا حقوق احتمالی حقوق خود را برطرف کنند.

محدودیتی در تعداد مراحل اضافی که ممکن است در یک زمان تأیید شود وجود ندارد ، اما افزایش اضافی افزایش حقوق نمی تواند بالاتر از مرحله افزایش خودکار خودکار در محدوده کارمند باشد و باعث تغییر تاریخ شروع پیشرفت کارمند نمی شود.

پردیس دانشگاهی: مراحل استخدامی / احتباس در روز کاری درخواست می شود . راهنمای درخواست جبران خسارت را دنبال کنید  راهنمای کاربر پردیس کارمندان و با سؤال با ISC تماس بگیرید .

مراکز پزشکی: فرم تنظیم حقوق و  دستمزد – فرم استخدام / حفظ (MS Word)  را تکمیل کنید و در  صورت سؤال با مشاور منابع انسانی خود تماس بگیرید  .

برنامه پیشرفت / رشد شغلی (CEGP)

برنامه تقویت / رشد شغلی فقط به کارمندان طبقه بندی شده قرارداد بستگی دارد که تحت قراردادهای چانه زنی جمعی SEIU 925 و WFSE اعمال می شود. این برنامه به سرپرستان اجازه می دهد کارمندان طبقه بندی شده قرارداد را که:

 • حداقل در مدت یک سال در بالاترین مرحله افزایش خودکار ، یا یک مرحله CEGP میانی در طبقه بندی شغلی ، در یک طبقه بندی شغلی قرار داشته باشید. و ،
 • توسعه مهارت ها ، افزایش بهره وری یا فرض دائمی از وظایف سطح بالاتر منجر به افزایش خدمات یا کارآیی بیش از مواردی است که معمولاً انتظار می رود شخصی در طبقه بندی کارمندان باشد (اما در غیر این صورت جایگاه کارمند را برای طبقه بندی مجدد نمی کند).

جایزه CEGP ممکن است زودتر از دو (۲) دوره پرداخت قبل از تاریخ تصویب مجوز مقام شروع شود. هیچ محدودیتی در تعداد کارمندان یک واحد وجود ندارد که ممکن است مراحل CEGP را دریافت کنند. دریافت مرحله CEGP منجر به افزایش تاریخ جدید نمی شود.

یک مدیر یا کارمند می توانند یک مرحله CEGP را درخواست کنند. کارمندان درخواست یک مرحله CEGP باید فرم کاملی را برای بررسی به مدیر خود ارائه دهند. کارمندان ممکن است شامل سه توصیه نامه باشند.   برای شروع روند افزایش از فرم تنظیم تنظیم حقوق و  دستمزد (CEGP) (PDF) استفاده کنید و در صورت سؤال با دفتر جبران خسارت  تماس بگیرید .

درخواست های CEGP توسط عملیات HR بررسی شده و سپس توسط دفتر جبران خسارت HR تأیید یا رد می شوند.

پردیس دانشگاهی: فرم درخواستی CEGP تکمیل شده برای درخواستهای مدیریتی باید در روز کاری ضمیمه شود. مراحل CEGP درخواست کننده کارمند باید فرم تکمیل شده را به ISC ارسال کند به آدرس ischelp@uw.edu .

مراکز پزشکی: فرم CEGP تکمیل شده باید به مراکز پزشکی HR – WMS به آدرس hruwmc@uw.edu یا hrhmc@uw.edu ارسال شود.

اشکال دیگر جبران خسارت

علاوه بر شیوه جبران خسارت و یا برنامه های بالا توضیح داده، کارکنان ممکن است واجد شرایط برای دریافت حق بیمه پرداخت مانند دستمزد تغییر دیفرانسیل، پرداخت آماده به کار، پاسخ تماس پرداخت و غیره برای تعیین حق بیمه می پردازد اعمال می شود، مشورت قابل اجرا  قرارداد کار  و یا برای غیر طبقه بندی شده کارمندان اتحادیه ، سیاست تعیین حقوق دانشگاه را  برای کارکنان طبقه بندی نشده غیر اتحادیه (APS 43.12) بررسی کنید.

تعیین تاریخ شروع پیشرفت

افزایش خودکار حقوق و دستمزد در تاریخ شروع پیشرفت کارمند اتفاق می افتد ، مگر اینکه در قوانین خدمات ملکی یا توافق نامه چانه زنی جمعی دیگر تعریف شده باشد. تاریخ شروع پیشرفت کارمند می تواند در نتیجه اقدامات پرسنلی مانند مرخصی غیبت بدون دستمزد ، ارتقاء و غیره تغییر کند.

طبقه بندی نشده اتحادیه
عمل تاریخ کار یا مدت زمان عمل تاریخ تعیین شده برای افزایش حقوق و دستمزد
استخدام جدید – در مرحله اول دامنه استخدام شده است (برای اکثر طبقه بندی ها مرحله اول قدم A است. بعضی از طبقه بندی ها یک مرحله بالاتر و بالاتر را دارند که به عنوان اولین مرحله از محدوده تعیین شده است. در صورت سؤال با متخصص استخدام خود تماس بگیرید . ) دوره آزمایشی از اول تا پانزدهم ماه گذشته به پایان رسید. اول ماه است که دوره کارآزمایی کارمند در آن به پایان رسیده است.
دوره مشروط از ۱۶ تا پایان ماه پایان یافت. اول ماه بعد از ماه تکمیل دوره مشروط.
اجاره جدید – بالاتر از اولین مرحله دامنه و زیر مرحله بالای محدوده استخدام شده است . از اول تا پانزدهم ماه موثر است. اول ماه اشتغال اولیه.
موثر از ۱۶th تا پایان ماه. اول ماه بعد از ماه اشتغال اولیه.
استفاده از زمان خاموش پرداخت نشده  استفاده از زمان پرداخت نشده بیش از ۱۰ روز در هر ماه تقویم. تاریخ افزایش یک ماه کامل برای هر ماه است که شرایط تحت “تاریخ کار مؤثر یا مدت زمان عمل” قابل اجرا است ، به جز مرخصی نظامی از غیبت بدون دستمزد ، مرخصی برای یک آسیب یا بیماری ناشی از کار تحت پوشش جبران خسارت کارگران. و / یا دوره های زمانی غیرقابل پرداخت برای موقعیت های چرخه ای مطابق با WAC.
ارتقاء – به موقعیت طبقه بندی شده غیر اتحادیه ای یا پیمانکاری طبقه بندی شده بالاتر. دوره خدمات آزمایشی از اول تا پانزدهم ماه به پایان رسید. برای کارمندی که حقوق پایه او حداقل در محدوده دستمزد تعیین شده باشد ، تاریخ افزایش دوره ای اولین ماه شش ماه از تاریخ استخدام است ، در غیر این صورت اولین ماه ۱۲ ماه از تاریخ تعیین وقت است.
دوره خدمات آزمایشی از ساعت ۱۶ تا پایان ماه پایان یافت. برای کارمندی که حقوق پایه او حداقل در محدوده دستمزد تعیین شده باشد ، تاریخ افزایشی اول ماه در ماه بعد از شش ماه از تاریخ استخدام است ، در غیر این صورت ۱ ماه در ماه زیر ۱۲ است. ماه از تاریخ اجاره.
طبقه بندی مجدد تاریخ عمل بر تاریخ افزایشی تأثیر نمی گذارد. تغییری در تاریخ افزایشی برای انتخاب مجدد در جایی که کارمند در مرحله اول محدوده دستمزد فعلی نباشد ، وجود ندارد.
دوباره از لایف استفاده کنید تاریخ کارمند در لیست حقوق و دستمزد قرار می گیرد. برای کارمندانی که در مرحله بالای اتومبیل در محدوده اخراج قرار ندارند ، اخراج زمان به عنوان مرخصی بدون حقوق از غیبت مورد بررسی قرار می گیرد.
انتقال یا انتقال جانبی (بدون تغییر در پرداخت) تاریخ عمل بر تاریخ افزایشی تأثیر نمی گذارد. بدون تغییر.
احساس داوطلبانه تاریخ عمل بر تاریخ افزایشی تأثیر نمی گذارد. بدون تغییر.
تبدیل سرویس آزمایشی N / A هنگامی که یک تغییر خدمات آزمایشی رخ می دهد ، تاریخ شروع پیشرفت کارمند (PSD) باید به آنچه در موقعیت اصلی بود که کارمند به آن بازگرداند ، تنظیم شود. اگر PSD کارمند در حالی که در موقعیت خدمات آزمایشی به دلیل مرخصی بدون کارمزد تنظیم شده بود تنظیم شود ، باید PSD موقعیت اصلی پس از بازگشت به موقعیت اصلی ، به همان تعداد ماه تنظیم شود.اگر بر مبنای بازنشانی PSD ، کارمند واجد شرایط افزایش پیشرفت در موقعیت اصلی که آنها به آن برمی گردند ، به کارگر افزایش پیشرفت داده می شود ، انگار که کارمند هرگز از این موقعیت خارج نشده است.
طبقه بندی قرارداد

در کلیه جایگاههای تکنسین تحقیق به استثنای تکنسین تحقیق ۱ و ۲ در گروه مهندسی مهندسی زیست مهندسی کاربرد دارد.

عمل تاریخ کار یا مدت زمان عمل تاریخ تعیین شده برای افزایش حقوق و دستمزد
استخدام جدید – در مرحله اول دامنه استخدام شده است (برای اکثر طبقه بندی ها مرحله اول قدم A است. بعضی از طبقه بندی ها یک مرحله بالاتر و بالاتر را دارند که به عنوان اولین مرحله از محدوده تعیین شده است. در صورت سؤال با متخصص استخدام خود تماس بگیرید . ) دوره مشروط از اول تا پانزدهم ماه به پایان رسید. اول ماه است که دوره مشروط شدن کارمند در آن به پایان رسیده است.
دوره مشروط از ۱۶ تا پایان ماه به پایان رسید. اول ماه بعد از ماه تکمیل دوره مشروط.
اجاره جدید – بالاتر از اولین مرحله دامنه و زیر مرحله بالای محدوده استخدام شده است . از اول تا پانزدهم ماه موثر است. اول ماه اشتغال اولیه.
موثر از ۱۶th تا پایان ماه. اول ماه بعد از ماه اشتغال اولیه.
استفاده از زمان خاموش پرداخت نشده  استفاده از زمان پرداخت نشده بیش از ۱۰ روز در هر ماه تقویم. تاریخ افزایش یک ماه کامل برای هر ماه است که شرایط تحت “تاریخ کار مؤثر یا مدت زمان عمل” قابل اجرا است ، به جز مرخصی نظامی از غیبت بدون دستمزد ، مرخصی برای یک آسیب یا بیماری ناشی از کار تحت پوشش جبران خسارت کارگران. و / یا مدت زمان پرداخت نشده برای موقعیتهای چرخشی.
ارتقاء و یا طبقه بندی مجدد – برای عقد قرارداد یا موقعیت غیر اتحادیه ای طبقه بندی شده یا طبقه بندی شده با دامنه حقوق بالاتر. (به جز SEIU 1199 ؛ هیچ تغییری در تاریخ افزایش براساس طبقه بندی مجدد.) از اول تا پانزدهم ماه موثر است. در اول ماه ماه ، که در آن طبقه بندی مجدد کارآیی دارد ، مگر اینکه افزایش دستمزد دریافتی کارمند پس از بازآموزی ، کارمند را به مرحله بالاتر اتومبیل در محدوده دستمزد جدید برد.
موثر از ۱۶th تا پایان ماه. اول ماه بعد از ماه دیگری که در آن طبقه بندی مجدد کارآیی دارد ، مگر اینکه افزایش دستمزد دریافت شده از طرف کارمند پس از کار مجدد ، کارمند را به اولین مرحله اتوماتیک محدوده جدید پرداخت برساند.
دوباره از لایف استفاده کنید تاریخ کارمند در لیست حقوق و دستمزد قرار می گیرد. برای کارمندانی که در مرحله بالای اتومبیل در محدوده اخراج قرار ندارند ، اخراج زمان به عنوان مرخصی بدون حقوق از مرخصی بدون پرداخت هزینه تلقی می شود. »
انتقال یا انتقال جانبی (بدون تغییر در پرداخت) تاریخ عمل بر تاریخ افزایشی تأثیر نمی گذارد. بدون تغییر.
احساس داوطلبانه تاریخ عمل بر تاریخ افزایشی تأثیر نمی گذارد. بدون تغییر.
تبدیل سرویس آزمایشی N / A هنگامی که یک تغییر خدمات آزمایشی رخ می دهد ، تاریخ شروع پیشرفت کارمند (PSD) باید به آنچه در موقعیت اصلی بود که کارمند به آن بازگرداند ، تنظیم شود. اگر PSD کارمند در حالی که در موقعیت خدمات آزمایشی به دلیل مرخصی بدون کارمزد تنظیم شده بود تنظیم شود ، باید PSD موقعیت اصلی پس از بازگشت به موقعیت اصلی ، به همان تعداد ماه تنظیم شود.اگر بر مبنای بازنشانی PSD ، کارمند واجد شرایط افزایش پیشرفت در موقعیت اصلی که آنها به آن برمی گردند ، به کارگر افزایش پیشرفت داده می شود ، انگار که کارمند هرگز از این موقعیت خارج نشده است.
جنبش درون نهادی

جنبش به UW موقعیت غیر اتحادیه ای را از آژانس دولتی دیگر یا بالاتر چاپ کرد. نهاد

عمل تاریخ کار مؤثر تاریخ افزایش تأسیس شد
ارتقاء به یک موقعیت طبقه بندی شده با پرداخت بالاتر دوره خدمات آزمایشی از اول تا پانزدهم ماه به پایان رسید. اول ماه که دوره خدمات آزمایشی کارمند تمام می شود.
دوره خدمات آزمایشی از ساعت ۱۶ تا پایان ماه پایان یافت. اول ماه بعد از ماه پایان دوره آزمایشی.
انتقال یا انتقال جانبی (بدون تغییر در پرداخت) تاریخ عمل بر تاریخ افزایشی تأثیر نمی گذارد. بدون تغییر.
احساس داوطلبانه تاریخ عمل بر تاریخ افزایشی تأثیر نمی گذارد. بدون تغییر.

تماس

جبران خسارت
۲۰۶-۵۴۳-۹۴۰۴
۲۰۶-۶۱۶-۲۳۷۲ (نمابر)

پردیس:
uwhrcomp@uw.edu

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *