SHRM

تحقیقات نشان می‌دهد که مهمترین عامل برای سودآوری بلندمدت، داشتن:
استراتژی‌هایی به منظور برتری نسبت به رقبا همراه با منابع انسانی ست که این استراتژی‌ها را با اثربخشی بالا انجام می‌دهد
در واقع متخصصان hr نمی‌توانند سیاست‌ها و روش‌های hr را بدون درک نقش آن‌ها در موفقیت سازمان در دستیابی به اهدافش، طراحی کنند.

در یک تقسیم بندی، نقش فعالان حوزه HR میتواند در دو حوزه کلیدی باشد:

  • 1) فعالیتهای transactional شامل جنبه های ارائه خدمات HR میباشد- مثل کارمندیابی، آموزش، سروکار داشتن با مسائل کارکنان، مطالبات قانونی و …
  • 2) فعالیتهای استراتژیک HR که از تحقق اهداف سازمانی و ارزش ها پشتیبانی میکند و شامل توسعه و اجرای استراتژیهای HR میباشد که با یکدیگر و با اهداف کسب و کار یکپارچه و همراستا هستند. در واقع اعتبار متخصصان HR به توانایی آنها در ایجاد همکاری استراتژیک در سازمان مربوط میشود به طوری که موجب گردند سازمان افراد با کیفیت، ماهر و مشتاق برای تحقق نیازهای استراتژیک سازمان داشته باشد

تا دهه 1980، HRM یک فعالیت اداری تلقی می‌شد
اما امروزه با اهمیت یافتن مهارت‌های انسانی، واحد HR نقش مهمی در تحقق استراتژی‌های سازمان دارد و مقوله‌ای استراتژیک است.

اما مدیریت استراتژیک منابع انسانی چیست؟

ترکیب مدیریت استراتژیک و مدیریت منابع انسانی ست که هدفش دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان از طریق منابع انسانی می باشد

در تعریفی دیگر مدیریت استراتژیک منابع انسانی:
رویکردی ست در مدیریت افراد و در مورد چگونگی دستیابی به اهداف سازمان از طریق منابع انسانی به وسیله استراتژیها، سیاستها و اقدامات یکپارچه hr می باشد.

شولر در تعریفی می گوید که SHRM همه فعالیتهایی ست که بر رفتار افراد در تلاش برای فرموله کردن و اجرای استراتژیهای کسب و کار تاثیرگذار می باشد.

مدیریت استراتژیک منابع انسانی مبتنی بر گزاره هایی است:

  • منابع انسانی سازمان نقش استراتژیک در موفقیت آن بازی میکند
  • برنامه ها و استراتژیهای HR باید با برنامه ها و استراتژیهای کسب و کار یکپارچه و متناسب باشد
  • سرمایه انسانی منبع اصلی مزیت رقابتی است
  • افراد هستند که استراتژیهای کسب و کار را اجرا میکنند
  • برای برنامه ریزی و پیاده سازی استراتژیهای HR باید رویکردی سیستماتیک داشت

در شکل نمونه ای از نحوه ارتباط و همسویی استراتژی های سازمان و فرآیندهای hrm نشان داده شده است

همانطور که در شکل دیده می شودبا توجه به ماموریت سازمان استراتژی هایی تدوین شده و برنامه هایی برای اجرایی نمودن تنظیم می گردند

به منظور اینکه این استراتژی ها اجرایی شود، نیاز است افراد شایستگی ها و مهارت های تکنیکی خاصی برای تحقق عملکرد بالا در سطوح مختلف سازمان و برای مشاغل گوناگون داشته باشند.

در این راستا می توان رویه هایی را برای ارزیابی افراد به منظور تعیین اینکه آیا آنها ویژگی های لازم برای شغل، یا پتانسیل لازم برای یادگیری، انگیزه و اشتیاق برای عملکرد بالا در شغل دارند یا نه را طراحی نمود.

همچنین برنامه هایی را برای آموزش و توسعه افراد طراحی کرد.همانطور که مشخص است همه این اقدامات(طراحی شغل،کارمندیابی، انتخاب، آموزش) به برنامه ریزی مسیر حرفه ای و برنامه ریزی جانشینی افراد کمک می کند.

این نمونه نشان داد که چگونه بین استراتژی سازمان و اقدامات hr و همچنین اقدامات hr با یکدیگر همراستایی و یکپارچگی ایجاد می شود.