مدیریت عملکرد (مفهوم / اهداف)

مدیریت عملکرد فرآیند مستمر شناسایی، اندازه‌گیری و توسعه عملکرد افراد و تیم‌ها و همسوکردن آن با اهداف استراتژیک سازمان است.
بنابراین مستلزم هدف‌گذاری، مشاهده عملکرد، مربی‌گری و ارائه بازخور به طور مستمر است تا عملکرد افراد را در راستای اهداف سازمان است.

4 عنصر مدیریت عملکرد:

 • dialogue
 • agreement
 • positive reinforcement
 • feedback

وقتی کارکنان در کارشان شکست می‌خورند واحدشان و به تبع آنها سازمان نیز شکست خواهد خورد. هدف مدیریت عملکرد حذف یا کاهش این احتمال شکست است.

اگر شما نتوانید عملکرد را تعریف کنید نمی‌توانید آن را اندازه‌گیری یا مدیریت کنید.

 • عملکرد به عنوان رفتارهایی که منجر به نتایج می‌شود تعریف شده است .
 • عملکرد پیش نیاز فرایندی بازخور و هدفگذاری می‌باشد.
 • عملکرد شامل رفتار، شایستگی و نتایج است

به عبارتی برای اندازه گیری و ارزیابی عملکرد از شاخص های جدول استفاده می شود:

شرح شاخص
اخلاق، ارزش ها و فرهنگ مطلوب رفتار
دانش، مهارت و توانایی ها شایستگی
نتایج عینی در شغل فعلی نتایج

عوامل موثر بر عملکرد:

 • the learner : کسی که به سطحی از شایستگیها، انگیزه، حمایت و مشوق برای انجام موثر کارها نیاز دارد.
 • the learner’s work group : کسانی که بر رفتارها، نگرشها و عملکرد یادگیرنده اثر مثبت و منفی دارند.
 • the learner’s manager : کسی که حمایت مستمر از فرد می‌کند و به عنوان role model، مربی و محرک عملکرد عمل می‌کند.
 • organization : می‌تواند برای عملکرد موثر مانع ایجاد کند اگر چشم انداز قوی و منسجم نداشته باشد، ساختارش غیر موثر باشد، فرهنگ، سیستم کاری و سبک مدیریتی و رهبری نامناسب داشته باشد.

اهداف مدیریت عملکرد

 • بهبود عملکرد سازمان
 • همراستایی اهداف فردی و سازمانی
 • توسعه فرهنگ عملکرد
 • بهبود عملکرد فرد
 • همراستایی رفتار فرد با ارزشهای سازمان
 • مبنایی برای توسعه شخصی
 • پرداخت مبتنی بر عملکرد

مزایای مدیریت عملکرد

 • شناخت افراد از خود و شناخت مدیران از زیردستان و در نتیجه ایجاد روابط خوب بین آن‌ها.
 • موجب انگیزش کارکنان می‌شود، چون افراد وقتی می‌بینند موفقیت‌های گذشته آن دیده شده و برای آن پاداش دریافت کرده‌اند، در آینده تلاش بیشتری می‌کنند.
 • افزایش عزت نفس و خودباوری افراد با ارائه بازخورهای واقعی و موثق.
 • حاکم‌شدن سیستم شایسته سالاری و ایجاد تفاوت بین افراد با عملکرد بالا و پایین.
 • تخصیص ارتقاء پاداش براساس عدالت و شایستگی.
 • روشن شدن اهداف و انتظاارت رفتاری.
 • در نهایت ایجاد رضایت مشتریان به دلیل بهبود عملکرد در راستای اهداف سازمان.

اهداف و کارکردهای مدیریت عملکرد

 • برنامه‌ریزی منابع انسانی: از طریق تعیین نقاط قوت و ضعف منابع انسانی درون سازمان، به ارتقاء کمک می‌کند.
 • کارمندیابی: مثلاً اگر نتایج مدیریت عملکرد نشان دهد فارغ‌التحصیلان دانشگاه x از دانشگاه y بهتر هستند، می‌تواند کارمندیابی مؤثر باشد.
 • انتخاب: عملکرد فرد شاخص خوبی برای سنجش اعتبار آزمون‌های استخدامی است که قبلاً عملکرد فرد را پیش‌بینی کرده بودند.
 • آموزش: تدوین برنامه آموزشی به منظور رفع ضعف عملکردی حاصل از فقدان دانش، مهارت یا توانایی خاص.
 • توسعه کارکنان: از طریق تعیین نقاط قوت و ضعف کارکنان.
 • مسیر شغلی و جانشین‌پروری: کمک به تعیین مسیر شغلی فرد با توجه به توانایی‌ها و نقاط قوت فرد؛ و در جانشین‌پروری از طریق تعیین افراد با عملکرد بالا جهت جانشین شدن در مشاغل کلیدی.
 • اخراج: برای کارکنان با عملکرد پایین مکرر.
 • حقوق و مزایا: با توجه به مدل 4P.
 • سیستم پاداش: اختصاص پاداش به افراد با عملکرد بالا و ایجاد انگیزه در آن‌ها.