جانشین پروری

Succession Planning:

Determining and preparing for future talent needs qIdentifying and developing high-potential employees for the organization’s future success

 • جانشین­ پروری صرفا مختص مدیران ارشد سازمان نیست و در همه پست های کلیدی برای موفقیت سازمان ضروری است.
 • جانشین­ پروری پس از برنامه جانشینی ایملت به جای ولش در شرکت جنرال الکتریک، در بقیه شرکتهای جهان قوت بیشتری گرفت
 • زمانی که ارتقا از بیرون امکان­پذیر نیست(برای مشاغل خاص در صنایعی چون نفت که با بقیه صنایع متفاوت است)، ضرورت جانشین ­پروری دو چندان می­شود.
 • جانشین ­پروری باید در راستای اهداف کلی سازمان باشد.

هدف جانشین ­پروری: استعدادهای کنونی سازمان را به استعدادهای مورد نیاز آن در آینده تبدیل کند.

وقتی که نیروهای جوان و مستعد، تجربیات افراد کارآزموده و مجرب سازمان را کسب می­کنند، حافظه سازمانی ایجاد می­شود و به نوعی یادگیری دو حلقه­ای رخ می­دهد.

برنامه ­ریزی جایگزینی(replacement planning): وقتی پستی خالی شد، فردی حائز شرایط(با توجه به عملکرد گذشته) را در آن پست می گمارد.
جانشین­ پروری: جایگزینی صرف نیروها در مشاغل خالی شده نیست؛ رویکردی فوق فعال(proactive) دارد و موجب پرورش استعدادها می شود(بر پتانسیل های آینده متمرکز است).

برنامه ­ریزی نیروی کار(workforce planning): برنامه­ ریزی جامع برای کلیه منابع انسانی سازمان است ولی صبغه استعدادیابی و پرورش و شکوفایی استعدادها در آن کم­رنگ است.

تفاوت مدیریت استعدادها و جانشین ­پروری: در مدیریت استعدادها تاکید بر شناسایی و پرورش بهترین استعدادهای شرکت است ولی جانشین ­پروری شامل همه افراد در همه مشاغل و در همه سطوح می­شود.

دلایل استفاده از سیستم جانشین پروری

 • کمک به استقرار برنامه استراتژیک سازمان
 • کمک به تشخیص نیازمندیهای سازمان، نیازهای آموزش و توسعه
 • افزایش خزانه استعدادها را افزایش می­دهد
 • ایجاد فرصت برای افراد با عملکرد بالا
 • کمک به برنامه­ریزی مسیر شغلی افراد
 • کمک به پیشرفت زنان و اقلیتها
 • افزایش توانایی افراد را برای مواجهه با محیط متغیر
 • افزایش قدرت سازمان در موارد خروج داوطلبانه افراد از مشاغل کلیدی جهت جایگزینی
 • کاهش آسیب پذیری سازمان نسبت به خروج نیروها
 • مواجه راحتتر سازمان با اثرات کاهش اندازه

۶ نوع تحرک و جابه­جایی شغلی در سازمانها:

 1. ورود (استخدام)
 2. خروج(اخراج، استعفا، بازنشستگی، فرار مغزها)
 3. ارتقای شغلی
 4. تنزل رتبه
 5. انتقال و پیشرفت
 6. توسعه در شغل فعلی (غنی ­سازی شغلی)

توجه به موارد ذیل در جانشین پروری:

 • حمایت و مشارکت رهبران سازمان و مدیریت ارشد؛
 • به گزینی از سازمانهای موفق دیگر؛
 • مسئولیت­ پدیری در زمینه تحقق برنامه­ ها و پیامدهای آن؛
 • تعمیم جانشین ­پروری به همه سطوح سازمان؛
 • مقایسه عملکرد فعلی و استعدادهای آینده؛
 • تعهد به شناسایی و آماده­سازی جانشینان؛
 • استقرار برنامه­ های توسعه­ ای خاص با مشارکت خود افراد و تشویق سوالات انتقادی؛
 • اشتغال به کار با تمام توان در حین برنامه­ های توسعه (تعطیل نشدن کار افراد)؛
 • مشخص کردن چرا، چه، چگونه، کجا، کی و چه کسی در برنامه­ های توسعه؛
 • توجه خاص به رابطه مراد-مریدی و مربی­گری در برنامه ­های جانشین ­پروری.

پیش ­نیازهای جانشین ­پروری:

 • شناسایی شایستگی­ها (شایستگی های مورد نیاز برای موفقیت در شغل)
 • تدوین مدل شایستگی


وقتی مدل شایستگی به دست آمد، می­توان:

 • شایستگی های فرد را با آن مدل مقایسه کرد و ارزیابی شایستگی را انجام دارد.
 • افراد ا را بر اساس شایستگی از کم تا زیاد دسته­بندی کرد
 • افراد با عملکرد بالا از بقیه متمایز کرد
 • شایستگی­های مورد نیاز حال و آینده برای هر کدام از مشاغل و بخشها را مشخص کرد
 • به عنوان الگویی برای توسعه افراد متناسب با الزامات آن باشد

برای اینکه بتوان مدل شایستگی را به دست آورد باید دو طرح مطالعاتی انجام دهیم:

طرح مطالعه شایستگی حال
باید دو دسته افراد را در یک بخش از هم متمایز کرد: افرادی که عملکرد بسیار بالایی دارند و افرادی که از عملکرد متوسطی برخوردارند.
در این حالت تفاوت بین افراد با عملکرد بالا و افراد با عملکرد متوسط مشخص می­شود.

بر مبنای این تفاوتها دو چیز روشن می­شود:

 • برای عملکرد بالا باید چه شایستگی هایی داشت که این شایستگی ها در دسته اول یعنی افراد با عملکرد بالا وجود دارد.
 • چگونه افراد با عملکرد متوسط می­توانند خود را به دسته اول برسانند(چه شباهت هایی با دسته اول دارند و چه تفاوت­ هایی دارند که باید آنها را هم تبدیل به شباهت کنند).

طرح مطالعه شایستگی آینده

 • در این حالت باید برنامه ­ریزی استراتژیک انسانی سازمان باید با استراتژی کلی سازمان همسو و در یک راستا باشد.
 • باید روشن کرد که سازمان می­خواهد در آینده در کجا باشد و برای نیل به این جایگاه به چه شایستگی هایی نیاز دارد.
 • در این حالت دیگر نمی­توان فرض کرد که کسانی که در حال حاضر عملکرد بالایی داند و شایستگی هایی آنها مثل مدل ایده آل شایستگی شغلی است حتما در آینده هم اینگونه خواهند بود؛ پس نمی­توان آنها را ملاک مدل شایستگی در آینده فرض کرد.
 • بهترین کار این است که سناریوهایی برای شایستگی ­های مورد نیاز در آینده تدوین کنیم.

توسعه شایستگی

 • براساس تحلیل مدل شایستگی و طرح مطالعاتی شایستگی حال و آینده، وضعیت موجود (براساس بازخورد 360 درجه و مراکز ارزیابی) و مطلوب (براساس مدل شایستگی)شایستگی­ها در سازمان به دست می­آید
 • خروجی این تحلیل­ها روشن می­کند که سازمان از لحاظ شایستگی کجاست و کجا باید باشد.
 • برای نیل از وضعیت موجود و وضعیت مطلوب باید استراتژی­های توسعه شایستگی ها مشخص شوند و استقرار یابند.
 • این استراتژی­ها درصدند تا شکاف بین وضع موجود و وضع مطلوب را پر کنند.
 • یکی از اصلی­ترین استراتژی های توسعه شایستگی: آموزش (آموزش ها باید متمرکز بر شایستگی های عام و خاص مورد نیاز باشد)