جانشین پروری چالش ها و اقدامات

چالش­ های اساسی پیش روی مدیران در فرآیند جانشین ­پروری:

 • ایجاد تغییر: و برخورد مناسب با مقاومت­های احتمالی در برابر تغییرات حاصل از جانشین­ پروری.
 • نقطه شروع برای مدیریت تغییر: مسئله ­یابی و مشخص کردن چالش ها در سازمان
 • غلبه بر مقاومت در برابر تغییر: از طریق تشریح منافع جانشین پروری یا نیاز سازمان به آن
 • موارد زیر در جانشین پروری اهمیت دارد: متقاعد کردن مدیران ارشد و سیاست­گذاران سازمان / ساختار سازمانی / فرآیندهای کاری / فرهنگ سازمانی / همسو کردن برنامه­ های جانشین­ پروری با برنامه­ های استراتژیک منابع انسانی و کل سازمان
 • استراتژیهای سازمان نیز برای اجرایی شدن نیازمند برنامه ­های جانشین­ پروری مناسب­ اند تا رهبری به استراتژی پیوند بخورد( باید رهبران مناسب آینده شناسایی شوند تا استراتژی­های آینده را عملیاتی کنند).
 • قبل از شروع جانشین پروری باید یک تحلیل ریسک از افراد کلیدی به عمل آورد. با این تحلیل مشخص می­شود که کدام بخشها سازمان ریسک بالاتری در زمینه از دست دادن افراد کلیدی دارند.

مراحل جانشین پروری

۱.تنظیم ماموریت، سیاست­ها و رویه­ ها :

 • گام اول در جانشین­ پروی باید مشخص شود که:
 • ذی­نفعان کلیدی سازمان چه انتظاراتی از برنامه ­های جانشین­ پروری دارند؟
 • زیربنای فکری برنامه­ های جانشین پروری چیست؟
 • اهداف برنامه های جانشین پروری چیست و به چه نتایجی باید برسد؟
 • باید خط مشی و رویه ­های استقرار برنامه­ جانشین پروری نیز تدوین شود(تدوین خط مشی و رویه ها تضمین می­کند که برنامه های جانشین پروری در مرحله عمل نیز موفق شوند)

۲. شناسایی گروه های هدف:

 • تعیین سطوح شغلی هدف و مشاغل کلیدی و حساس(گام مهم در این فرآیند)
 • راه های تشخیص مشاغل کلیدی در سازمان
 • نمودار سازمانی (در نمودار سازمانی آنهایی که با ماموریت سازمان ارتباط قوی دارند، جزء مشاغل کلیدی محسوب می­شوند )
 • بحران در روند کارها(وقتی که یکی از مشاغل برای مدتی بدون متصدی باقی ماند و روند کارها به هم می­خورد، یعنی اینکه آن شغل کلیدی است)
 • مدیران(مصاحبه با مدیران به منظور شناسایی مشاغل کلیدی)

۳. شناسایی نیازمندیهای کاری:

پس از شناسایی مشاغل کلیدی گام بعدی شناسایی نیازمندیهای کاری است

بدین منظور پاسخ به سوالات ذیل ضروری است:
چه کسانی در حال حاضر متصدی این مشاغل­اند و چه ویژگی­ها و شایستگی­هایی دارند؟
سابقه، تحصیلات، تجربیات و مهارتهای آنها چقدر است؟
چه زمانی این مشاغل خالی می­شوند (به خاطر بازنشستگی یا ارتقا)؟
مشاغل کلیدی در چه بخشها و معاونتهایی هستند؟
عملکرد این مشاغل چگونه ارزیابی می­شود و آیا عملکرد افراد شاغل در این مشاغل مناسب است یا کمبودهایی وجود دارد؟

باید مشخص کرد که در حال حاضر شاغلین در مشاغل کلیدی چه کارهایی انجام می­دهند و چه ویژگی­هایی دارند(نیاز به تحلیل شغل و تنظیم شرح شغل).

توسعه مدل شایستگی با توجه به شرح شغل صورت می گیرد.

خزانه استعداد:
مدل شایستگی برای ایجاد و توسعه خزانه استعداد لازم است(چون مدل های شایستگی، شایستگی های فعلی و آینده را مشخص می کند).
خزانه استعداد شامل کارکنانی است که برای پیشرفت عمودی یا افقی آماده می­شوند.

 • پیشرفت عمودی به معنی ارتقا به پست بالاتری در سلسله مراتب
 • پیشرفت افقی به معنای توسعه شایستگیهای فرد و کسب دانش، مهارتها و تواناییهای جدید در شغل فعلی

پستهای کلیدی و استعدادهای مورد نیاز فعلی و آینده ممکن است با هم متفاوت باشند. از این رو پیش­بینی مستمر اینکه کدام مشاغل در آینده کلیدی خواهند بود ضروری است.

کانون­های ارزیابی
ابزار موثری برای ارزیابی مستمر استعدادهای افراد برای جانشین پروری است.

طرحهای توسعه فردی
طرحهای توسعه فردی که در اثر ارزیابی های مستمر توسعه داده می­شود روش موثری برای ایجاد شایستگی ­های آینده است.

نقش­ه ای کلیدی در جانشین پروری

 • مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره
 • معاون منابع انسانی
 • فرد (اهمیت همسویی برنامه­های توسعه افراد و برنامه مسیر شغلی آنها با برنام ه­های جانشین­پروری )

بحران اولویت در جانشین پروری
به دلیل تنوع فعالیت های در جانشین پروری، باید اولویتهای کوتاه مدت و بلندمدت برنامه های آن مشخص شود.

طرح عملیاتی
نیاز به طرح عملیاتی برای اجرایی نمودن برنامه های جانشین پروری؛ یعنی موارد زیر مشخص گردد:

 • چه کسی چه کاری را انجام می­دهد؟
 • چه کارهایی باید انجام شود چرا؟
 • کارها در چه زمانی باید انجام پذیرند؟
 • کارها در کجا باید انجام شوند؟
 • کارها چگونه باید انجام شوند؟

به منظور روشن شدن طرح عملیاتی لازم است که معاونت منابع انسانی جلساتی را ترتیب دهد، و در آنها :

 • جانشین ­پروری تعریف و چرایی آن تبیین و ارتباط آن با شرایط کنونی سازمان و برنامه­ های استراتژیک کل سازمان و منابع انسانی بیان شود.
 • بیانیه ماموریت، سیاست، رویه ­ها و فعالیتها مدنظر قرار گیرد
 • نقش هر کدام از عوامل موثر مشخص گردد
 • مدلهای شایستگی و مشاغل کلیدی تعریف شود
 • نحوه ارزیابی عملکرد، رویه­ های ارزیابی، ارزیابی استعدادهای افراد، برنامه ­ریزی توسعه فردی و ارتباط آن با جانشین پروری و رویکردهای آن در جلسات بعدی بررسی شود.

نقش آموزش در جانشین پروری
سوالات زیادی در طول فرآیند جانشین پروری ایجاد می­شود(همچون برنامه جانشین پروری چیست و چه ماموریت، سیاست، رویه ها و فعالیت هایی دارد؟ نقش مدیر عامل و سیاست­گذاران سازمان در جانشین پروری چیست و چه حمایت هایی باید بکنند؟) که باید از طریق آموزش به آنها پاسخ داد.
آموزش مشارکت کنندگان در برنامه های جانشین پروری

ارزیابی نیازمندیهای کاری در زمان حال
در فرآیند جانشین ­پروری مدیران باید نیازمندی ­های کاری سازمان بشناسد و نقاط ضعف و قوت را مشخص نمایند.

سیستم جانشین­پروری باید به طور مستمر مورد ارزیابی قرار گیرد

 بدین منظور لازم است پرسشنامه ای طراحی و سوالات زیر به صورت پنج گزینه­ای مطرح گردد:

 • آیا سیستم جانشین پروری با برنامه­ های استراتژیک سازمان همسوست؟
 • آیا سیستم جانشین­ پروری با طرح توسعه حرفه­ای افراد همسوست؟
 • آیا سیستم جانشین­پروری با برنامه­های آموزشی همسوست؟
 • سیستم جانشین ­پروری به چه نتایجی منجر شده است؟
 • چند نفر در سال به دلیل استقرار این سیستم در مشاغل کلیدی گمارده شده­اند؟
 • آیا سیستم جانشین­ پروری دارای فلسفه، سیاست، طرح عملیاتی و برنامه زمانی است؟
 • آیا مسئولیت هر کدام از افراد در سیستم مشخص است؟
 • آیا ساز و کارهای انگیزشی و پاداشهای لازم برای سیستم جانشین ­پروری تدارک دیده شده است؟
 • آیا بودجه لازم برای سیستم تخصیص داده شده است؟
 • آیا کارگاههای آموزشی لازم برای معرفی سیستم اجرا می­شود؟
 • آیا ابزارهایی برای شناسایی مسئولیتهای مشاغل کلیدی در آینده تدارک دیده شده است؟
 • آیا ساز و کاری برای ارزیابی افراد وجود دارد؟
 • آیا روشی برای مقایسه مهارتهای فعلی با مشاغل کلیدی آینده وجود دارد؟
 • آیا ساز و کاری برای ارزیابی سالانه استعدادها وجود دارد؟
 • آیا روشی برای شناسایی نیازهای آینده وجود دارد؟
 • آیا روشی برای ارزیابی نتایج سیستم جانشین ­پروری وجود دارد؟