دسته: مدیریت ریسک

0

تحلیل ریسک های منابع انسانی

تحلیل ریسک های منابع انسانی چکیده علی رغم توجه فزاینده به حوزه تحقیقاتی منابع انسانی با عنوان سرمایه های مولد ارزش، مدیریت ریسک های مرتبط با آن به طور نظام مند بررسی نشده است....

0

مدیریت ریسک و کنترل – خدمات کارمندان HR

☰ مدیریت ریسک و کنترل – خدمات کارمندان HR مایکل دیکل | 01/01/2010 هر عملیاتی که دارای تأثیر مواد بر گزارشگری مالی و الزامات پیروی از مقررات باشد ، باید عوامل خطر قابل توجهی را مدیریت...

0

مدیریت ریسک منابع انسانی: افراد حاکم بر خطرات برای بهبود عملکرد

مدیریت ریسک منابع انسانی: افراد حاکم بر خطرات برای بهبود عملکرد در این مقاله نظر … دسترسی آزاد • مقدمه • روش شناسی • رشد در زمینه مدیریت ریسک • مدیریت ریسک چیست؟ •...

نقش مدیریت منابع انسانی در مدیریت ریسک (در کشاورزی) 0

نقش مدیریت منابع انسانی در مدیریت ریسک (در کشاورزی)

نقش مدیریت منابع انسانی در مدیریت ریسک مقدمه منابع انسانی در مدیریت ریسک دو نقش دارند. اول ، مردم منبع خطر هستند ، به عنوان مثال ، کمبود کارمندان ، افرادی که کارهای شلخته...