بایگانی‌ ماهانه: مارس 2020

0

پرداخت مبتنی بر شایستگی

پرداخت مبتنی بر شایستگی  پرداخت مبتنی بر شایستگی یکی از متداولترین پرداخت های انگیزشی مورد استفاده در سازمان هاست. شواهدی که میزان موفقیت این نوع پرداخت را در عمل تأیید کند، متناقض است.  از...

تفاوت پرداخت مبتنی بر مهارت و سیستم ارزشیابی مشاغل 0

تفاوت پرداخت مبتنی بر مهارت و سیستم ارزشیابی مشاغل

تفاوت پرداخت مبتنی بر مهارت و سیستم ارزشیابی مشاغل  پرداخت در ازای مهارت شاغل و نه شغل،  شاید بارزترین ویژگی پرداخت مبتنی بر مهارت آن باشد که به افراد بر اساس مهارت هایشان پرداخت...

سیستم پرداخت مهارت محور 0

پرداخت مبتنی بر مهارت ۵-۳

پرداخت مبتنی بر مهارت  پیدایش پرداخت مبتنی بر مهارت از زمان تدوین قانون پرداخت برابر در سال ۱۹۶۴، ایده در نظر گرفتن مهارت ها به عنوان یکی از عوامل جبران خدمات مورد استقبال قرار...

سیستم پرداخت شاغل محور 0

پرداخت شاغل محور ۵-۲

سیستم های پرداخت شاغل محور پرداخت شاغل محور : بر اساس طیف وسیعی از عوامل محیطی، تخصیص کارکنان به یک شغل معین برای یک دوره زمانی طولانی  چندان امکان پذیر نیست. به دلیل عدم...

سیستم های پرداخت شغل محور 0

پرداخت شغل محور ۵-۱

سیستم های پرداخت شغل محور مقدمه در قرن گذشته، شغل تاثیر مهمی در شیوه طراحی سازمان ها و به نوبه خود چگونگی مدیریت جبران خلی کرده است. فرایندهای کاری پیچیده به واسطه گروہ بندی...

اتحادیه های کارگری و طرح ارزشیابی مشاغل 0

اتحادیه های کارگری و طرح ارزشیابی مشاغل ۴-۱۰

اتحادیه های کارگری و طرح ارزشیابی مشاغل رویکرد اتحادیه ها به ارزشیابی مشاغل اتحادیه های کارگری اغلب به ارزشیابی مشاغل با سوء ظن می نگرند. علت این است که ارزشیابی مشاغل به منظورهای غلطی...

حقوق پایه و ساختار پرداخت 0

حقوق پایه و ساختارهای پرداخت ۴-۹

ساختارهای پرداخت با گریدهای غیر عریض  برای طراحی ساختارهای پرداخت با گریدهای غیر عریض مراحل زیر را طی کنید: ١. با توجه به ارزشیابی مشاغل، مشاغل واقع در هر گرید را فهرست کنید (این...

استفاده از ارزشیابی شغل در ایجاد ساختار گریدینگ 0

ارزشیابی شغل در ایجاد ساختار گریدینگ ۴-۸

استفاده از ارزشیابی شغل در ایجاد ساختار گریدینگ ارزشیابی شغل (تحلیلی / غیر تحلیلی)  ارزشیابی شغل ، فرایندی نظام یافته برای تعریف ارزش نسبی مشاغل در سازمان است تا مبنایی برای طراحی ساختار پرداخت...

منطق ساختار های گریدینگ و پرداخت 0

منطق ساختار های گریدینگ و پرداخت ۴-۷

منطق ساختارهای گریدینگ و پرداخت  موضوع این مقاله : منطق ساختار های گریدینگ و پرداخت منطق ساختارهای گریدینگ و ساختارهای پرداخت باید چارچوبی منطقی داشته باشند تا خط مشی های پرداخت سازمان بتوانند در...

0

ساختار گریدینگ و پرداخت ۴-۶

ساختار گریدینگ و پرداخت  در ابتدای امر، لازم است میان ساختار گریدینگ و ساختار پرداخت تمایز قائل شویم؛  ساختار گریدینگ دربرگیرنده زنجیره یا سلسله مراتبی از رتبه ها، دسته ها یا سطوحی است که...